W okresie od 25.03.2020 do 10.04.2020 r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwałowicach jest zamknięta Pełne są dyżury pracowników obsługi w godzinach 8:00-11:00. Dyżur telefoniczny pełniony jest w godzinach od 7:30 do 15:30. Pilne sprawy załatwiane są po telefonicznym uzgodnieniu. Jest możliwość kontaktowania się  przez  e-mail szkoły:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Telefony kontaktowe: 

Sekretariat , dyrektor  - 15 845 33 53 

Księgowość - 15 845 35 27 

Podstawą komunikowania się uczniów i rodziców z nauczycielami i odwrotnie jest wpis w dzienniku elektronicznym. Nauczyciele pracują zgodnie z planem lekcji zamieszczonym na stronie internetowej szkoły. W tym czasie są do dyspozycji uczniów i rodziców, zamieszczają w dzienniku elektronicznym temat lekcji. W module zadania domowe lub wiadomości wpisują wszystkie wytyczne, gdzie znajdują się materiały dla uczniów z poszczególnych jednostek lekcyjnych.  

Zajęcia mogą być prowadzone: 

  • bezpośrednio z uczniami - wykorzystanie np. aplikacji Zoom, platformy Office 365, zgodnie z planem lekcji, 
  • poprzez realizację zadań wyznaczonych przez nauczycieli uczniom - zakres materiału do realizacji zgodnie z postawą programową i programem nauczania, uwzględniając czas pracy ucznia przewidziany na dany przedmiot w planie lekcji oraz zadanie pracy domowej. Nauczyciele ustalają zadania, których wykonanie potwierdza opanowanie wiedzy i umiejętności. Zadania powinny: uwzględniać możliwość oceny pracy uczniów zgodnie z systemem oceniania, równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć

Praca z uczniami z oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej będzie prowadzona z wykorzystaniem wyżej wymienionych kanałów komunikacji i dostosowana do możliwości percepcyjnych i umiejętności dzieci. Ze względu na specyfikę pracy z uczniami najmłodszymi konieczna jest ścisła współpraca pomiędzy nauczycielami a rodzicami. 

W przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi nauczyciel będzie informował rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu.  

 

W przypadku konieczności przesłania treści pomiędzy nauczycielem a uczniem lub nauczycielem a rodzicem wykorzystywane będą wiadomości e-mail, platforma Office 365 oraz SMS i komunikatory.  

 

Potwierdzeniem zaangażowania ucznia w zajęcia na odległość jest podejmowana przez niego aktywność, a w szczególności:

  • obecność na zajęciach on-line,  
  • działania na e-dzienniku polegające na logowaniu (minimum raz dziennie) i sprawdzenie modułu zadania domowe oraz wiadomości lub potwierdzenie odebrania materiałów na innych komunikatorach,
  • wykonanie i przesłanie zaleconych przez nauczycieli zadań i poleceń w ramach danego przedmiotu.

Ocenianie postępów w nauce uczniów prowadzone jest zgodnie z zasadami zmodyfikowanymi na potrzeby zdalnej edukacji. O postępach ucznia w nauce i ocenach rodzice/uczniowie informowani są z wykorzystaniem dziennika elektronicznego lub telefonicznie. 

 

 Dyrektor 

Wioletta Maślach                                                                                                                                                                                                     

 

 

22.03.2020 – IV Niedziela Wielkiego Postu

  1. Nabożeństwo Gorzkich Żali zostaje odwołane. O godz. 15.00 Msza św.
  2. W poniedziałek Msza św. rano o godz. 8.00 w pozostałe dnie o godz. 17.00
  3. 25 marca w środę Uroczystość Zwiastowania NMP – dzień Świętości Życia. Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
  4. Pozostaje nadal apel o pozostaniu w domu i przeżywaniu liturgii za pośrednictwem mediów
  5. Prasa katolicka