Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia została wywieszona przy głównym wejściu do szkoły.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani dostarczyć do szkoły  dokument potwierdzający chęć zapisania dziecka do Punktu Przedszkolnego w terminie do 8 kwietnia 2020 r.

Druk można odebrać ze szkoły w godzinach dyżurowania  (przedsionek przy głównym wejściu) lub pobrać tutaj

Szanowni Państwo!

Ministerstwo Cyfryzacji przekazało informację o uruchomieniu dotacji dla samorządów na zakup sprzętu komputerowego, tabletów i internetu mobilnego jako wsparcia organizacji nauki zdalnej. W ramach programu od 1 kwietnia samorządy mogą wnioskować o dotację. Pozyskany sprzęt ma zostać przekazany szkołom, które będą go wypożyczać uczniom na czas zdalnej nauki. 
Szerzej na ten temat można przeczytać na stronach Ministerstwa Cyfryzacji

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie potrzeb w zakresie wspomagania organizacji zdalnej nauki. Dzięki tym informacjom będziemy mogli przekazać do organu prowadzącego zapotrzebowanie na sprzęt, który wspomoże naukę uczniów naszej szkoły. Sprawa jest pilna. 

 

Platforma www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne. Zachęcamy uczniów, rodziców do odkrywania znajdujących się tam zasobów i ich szerokiego wykorzystywania.

Wszystkie treści dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania.

Login oraz hasło dostępu każdy uczeń otrzyma od swojego wychowawcy. Instrukcja pierwszego logowania dostępna jest pod tym linkiem:

 https://pspchwalowice-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sekretarz_pspchwalowice_onmicrosoft_com/EZC4uFKmqLxIoLdHxbkMjl8BOk7LqX7q02XNYC5QYogNyw?e=NO1im9

W okresie od 25.03.2020 do 10.04.2020 r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwałowicach jest zamknięta Pełne są dyżury pracowników obsługi w godzinach 8:00-11:00. Dyżur telefoniczny pełniony jest w godzinach od 7:30 do 15:30. Pilne sprawy załatwiane są po telefonicznym uzgodnieniu. Jest możliwość kontaktowania się  przez  e-mail szkoły:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Telefony kontaktowe: 

Sekretariat , dyrektor  - 15 845 33 53 

Księgowość - 15 845 35 27 

Podstawą komunikowania się uczniów i rodziców z nauczycielami i odwrotnie jest wpis w dzienniku elektronicznym. Nauczyciele pracują zgodnie z planem lekcji zamieszczonym na stronie internetowej szkoły. W tym czasie są do dyspozycji uczniów i rodziców, zamieszczają w dzienniku elektronicznym temat lekcji. W module zadania domowe lub wiadomości wpisują wszystkie wytyczne, gdzie znajdują się materiały dla uczniów z poszczególnych jednostek lekcyjnych.  

Zajęcia mogą być prowadzone: 

  • bezpośrednio z uczniami - wykorzystanie np. aplikacji Zoom, platformy Office 365, zgodnie z planem lekcji, 
  • poprzez realizację zadań wyznaczonych przez nauczycieli uczniom - zakres materiału do realizacji zgodnie z postawą programową i programem nauczania, uwzględniając czas pracy ucznia przewidziany na dany przedmiot w planie lekcji oraz zadanie pracy domowej. Nauczyciele ustalają zadania, których wykonanie potwierdza opanowanie wiedzy i umiejętności. Zadania powinny: uwzględniać możliwość oceny pracy uczniów zgodnie z systemem oceniania, równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć

Praca z uczniami z oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej będzie prowadzona z wykorzystaniem wyżej wymienionych kanałów komunikacji i dostosowana do możliwości percepcyjnych i umiejętności dzieci. Ze względu na specyfikę pracy z uczniami najmłodszymi konieczna jest ścisła współpraca pomiędzy nauczycielami a rodzicami. 

W przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi nauczyciel będzie informował rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu.  

 

W przypadku konieczności przesłania treści pomiędzy nauczycielem a uczniem lub nauczycielem a rodzicem wykorzystywane będą wiadomości e-mail, platforma Office 365 oraz SMS i komunikatory.  

 

Potwierdzeniem zaangażowania ucznia w zajęcia na odległość jest podejmowana przez niego aktywność, a w szczególności:

  • obecność na zajęciach on-line,  
  • działania na e-dzienniku polegające na logowaniu (minimum raz dziennie) i sprawdzenie modułu zadania domowe oraz wiadomości lub potwierdzenie odebrania materiałów na innych komunikatorach,
  • wykonanie i przesłanie zaleconych przez nauczycieli zadań i poleceń w ramach danego przedmiotu.

Ocenianie postępów w nauce uczniów prowadzone jest zgodnie z zasadami zmodyfikowanymi na potrzeby zdalnej edukacji. O postępach ucznia w nauce i ocenach rodzice/uczniowie informowani są z wykorzystaniem dziennika elektronicznego lub telefonicznie. 

 

 Dyrektor 

Wioletta Maślach