Regulamin Szkolnego Konkursu

na Logo Szkoły Promującej Zdrowie

 

 1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwałowicach.
 2. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu są szkolni koordynatorzy promocji zdrowia pani Anna Burda i pani Joanna Młynarska we współpracy z członkami zespołu ds. promocji zdrowia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach.
 3. Cele konkursu:

- zapoznanie się przez społeczność szkolną (uczniów, rodziców, pracowników szkoły) z ideą Programu Szkoła Promująca Zdrowie,

- zdobycie wiedzy na temat koncepcji, strategii i definicji Szkoły Promującej Zdrowie,

- poznanie standardów Szkoły Promującej Zdrowie,

- rozwijanie u uczniów umiejętności plastycznych, informatycznych,

- promowanie wśród społeczności szkolnej postaw prozdrowotnych i proekologicznych.

 1. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie własnej wizji logo Szkoły Promującej Zdrowie w formie płaskiej pracy plastycznej. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwałowicach stara się o otrzymanie Rejonowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Zwycięskie logo będzie specjalnym logiem naszej szkoły w ramach Programu Szkoła Promująca Zdrowie.

Praca plastyczna przedstawiająca logo Szkoły Promującej Zdrowie ma spełniać następujące wymogi:

- uczestnicy przygotowują autorskie prace plastyczne w postaci logo, które musi zawierać nazwę: „Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwałowicach” oraz „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz elementy kojarzące się z działaniami na rzecz zdrowia,

- format pracy A3 lub A4,

- technika wykonania pracy dowolna,

- praca płaska (dopuszcza się wykonanie pracy w wybranym graficznym programie komputerowym – wykonana praca w programie komputerowym musi być wydrukowana i zapisana na płycie CD)

- praca powinna być podpisana czytelnie z tyłu imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą, do której uczęszcza uczeń.

Konkurs rozstrzygany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

- I kategoria: klasy 1-3 szkoły podstawowej,

- II kategoria: klasy 4-8 szkoły podstawowej oraz III gimnazjum.

W każdej kategorii komisja konkursowa przydzieli pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

Prace uczniowie oddają pani Annie Burdzie lub pani Joannie Młynarskiej.

Prace można składać do 30 kwietnia 2019r.

Przy ocenianiu prac konkursowych brana będzie pod uwagę przede wszystkim pomysłowość, technika wykonanej pracy, estetyka wykonania pracy, czytelność projektu, a także spójność wykonanego logo z założeniami Szkoły Promującej Zdrowie.

Spośród nagrodzonych prac w dwóch kategoriach wiekowych zostanie wyłonione jedno logo, które będzie naszym szkolnym logiem Szkoły Promującej Zdrowie.

 1. W skład komisji konkursowej oceniającej prace plastyczne uczniów wchodzić będą szkolni koordynatorzy promocji zdrowia, pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach, a także 3 członków zespołu ds. promocji zdrowia, jak również nauczyciel plastyki.
 2. Przewidziana nagroda za I miejsce.
 3. Udział ucznia w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z konkursem, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
 4. Dodatkowa informacja, którą można przekazać młodszym uczniom podczas ogłaszania konkursu:

Co to jest „logo”?

LOGO to znak graficzny spełniający rolę informacyjną poprzez skrótowe, ale łatwo zauważalne i łatwo zapamiętywane przedstawienie symbolu instytucji lub organizacji. LOGO musi być przede wszystkim czytelne, dlatego powinno mieć niezbyt skomplikowane kształty oraz niewielką liczbę kolorów. Według różnych źródeł logo może składać się z samego symbolu graficznego (godła), symbolu i nazwy lub samej nazwy.

Organizatorzy konkursu – p. Anna Burda i p. Joanna Młynarska

 

Regulamin „Konkursu filmowego na najlepszą relację z Dnia Nowych Technologii w Edukacji”

 I. Organizator

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwałowicach.

 II. Adresaci konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach.
 2. Prace konkursowe można zgłaszać indywidualnie lub zespołowo.
 3. Zespół nie powinien liczyć więcej niż 3 osób.
 4. Każdy uczestnik/zespół może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

 

 III. Cele konkursu

 1. Popularyzacja filmu jako dziedziny sztuki.
 2. Promocja twórczości uczniów.
 3. Nauka korzystania z nowoczesnych technologii.
 4. Propagowanie postawy kreatywności uczniowskiej.
 5. Wzmacnianie aktywności uczniów.

IV. Przedmiot oceny konkursowej

Komisja będzie oceniać prace uczniów pod kątem zgodności z tematem, zgodności z wymaganiami formalnymi dla prac, oryginalności, pomysłowości i jakości wykonania (w tym jakości montażu).

V. Wymagania formalne dla prac

 1. Prace zgłaszane do konkursu nie mogą być krótsze niż 2 minuty.
 2. Maksymalna długość filmu to 5 minut.
 3. Relacja nie może składać się w całości z prezentacji zdjęć. Przeważająca część materiałów musi być relacją filmową, prezentacja zdjęć może być jedynie elementem wzbogacającym.
 4. Film powinien być nagrywany w możliwie najlepszej jakości.
 5. Praca konkursowa musi zostać złożona w formacie umożliwiającym jej odtworzenie na popularnych urządzeniach.
 6. Film musi być zgodny z tematem konkursu.
 7. Praca konkursowa nie może zostać wcześniej nigdzie opublikowana.

 VI. Terminarz konkursu

 1. Filmy muszą być zarejestrowane 21 marca 2019r. podczas Dnia Nowych Technologii w Edukacji.
 2. Praca konkursowa musi zostać złożona do 31 marca 2019r. w sekretariacie szkoły lub do p. Agnieszki Martowicz.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas kwietniowego ogólnoszkolnego apelu.

 VII. Rozwiązanie konkursu i nagrody

 1. Spośród zgłoszonych prac wybrana zostanie jedna praca zwycięska.
 2. Wręczone zostaną również wyróżnienia.
 3. Twórcy najlepszej pracy i wyróżnionych filmów otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
 4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz drobne upominki.
 5. Nagrodzone filmy zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej.

 VIII. Uwagi końcowe

 1. Uczniowie przygotowujący materiały filmowe 21 marca 2019r. na terenie naszej szkoły nie mogą w żaden sposób upubliczniać zarejestrowanego materiału poza zgłoszeniem filmu do konkursu.

 

 

 

 

 

Od trzech lat uczniowie naszej szkoły uczestniczą w Konkursie Wiedzy o Armii Krajowej organizowanym przez Społeczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli. Historia ich uczestnictwa to pasmo sukcesów, bo po II miejscu w roku 2017, I miejscu w roku 2018, ponownie możemy pochwalić się mistrzostwem.

Zuzanna Czarnecka i Gabriela Sajda zdobyły I miejsce w V Powiatowym Konkursie Wiedzy o Armii Krajowej. Ósmoklasistki w swoich odpowiedziach były niemal bezbłędne, zademonstrowały niezwykle wysoki poziom wiedzy z zakresu konkursu, a był on rozległy. Na sukces pracowały już od pierwszych dni ferii zimowych, bo to właśnie wtedy zaczęły przygotowania do konkursu. Cztery tygodnie wytężonej pracy przyniosły oczekiwane efekty i teraz wspólnie możemy cieszyć się sukcesem dziewcząt. 

Konkurs, w którym uczestniczyły obejmował swoim zakresem historię powstania i działalności największej organizacji zbrojnej działającej w okupowanej Polsce, szczegółowe losy działalności oddziałów Kedywu AK w Rozwadowie i pobliskich miejscowościach, dzieje Żołnierzy Wyklętych oraz opisy miejsc upamiętnienia zbrodni katyńskiej w najbliższej okolicy - w sumie kilkaset stron literatury. 

Sam konkurs, świetnie przygotowany przez p. J. Topólską i B. Burak był, zresztą jak zwykle, okazją do pogłębienia wiedzy dzięki możliwości spotkania z pasjonatami historii, a przede wszystkim z jej naocznymi świadkami. Niewątpliwie największą sympatię zaskarbił sobie pan Władysław Kosecki ps. "Iskra", członek AK, który w czasie wojny uciekł z terenów rodzinnej Ukrainy i zamieszkał w Żabnie, a następnie współpracował z rozwadowską jednostką Kedywu. Doskonale znał i nadal pamięta wiele osób mieszkających na terenie naszej miejscowości. Poznanie go było dla wszystkich uczestników dużym zaszczytem.

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 7 drużyn z terenu powiatu stalowowolskiego. II miejsce wywalczyli uczniowie Gimnazjum nr 4 w Stalowej Woli, a III miejsce przypadło Gimnazjum nr 5. Gratulujemy naszym współzawodnikom i dziękujemy za wysoki poziom rywalizacji. 

Dziewczętom natomiast życzymy, by osiągnięty sukces był początkiem całego pasma. Gratulacje!