Organizacja nauki zdalnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach

Podstawa prawna

Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenia MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie MEN z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


§1

1.  Nauczaniem zdalnym w okresie od 26.10.2020r. do 8.11.2020r. objęci są uczniowie klas IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach.

2. Czas prowadzenia nauki zdalnej może zostać wydłużony, zgodnie z decyzjami podejmowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

§2

1. Nauczyciele uczący w klasach IV – VIII zobowiązani są do kontynuowania nauczania w formie pracy zdalnej.

2. Zajęcia lekcyjne odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.

3. Nauczyciele prowadzą lekcje zdalne w budynku szkoły, a w uzasadnionych przypadkach poza siedzibą szkoły, w miejscu zamieszkania.

§ 3

1. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie lekcji wideo.

2. Czas trwania lekcji wynosi 45 minut, z czego czas lekcji wideo powinien wahać się między 20 a 40 minut, pozostały czas przeznaczony jest na pracę własną ucznia z wykorzystaniem materiałów wskazanych lub udostępnionych przez nauczyciela.  

3. Należy uwzględnić higienę pracy przy monitorze, zarówno w przypadku ucznia, jak i nauczyciela.

§ 4

1. Podstawowym kanałem wykorzystywanym do prowadzenia nauki zdalnej jest aplikacja ZOOM.

2. Podstawowym kanałem komunikacji z uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny, a w przypadku jego awarii także komunikatory internetowe – np. Messenger.

3. Kontakty z nauczycielami odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły – od 7:25 do 16:30.

§ 5

1. Obowiązkiem ucznia jest punktualne zgłaszanie się na lekcje zdalne.

2. Uczniowie są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w formie zdalnej. Jeśli wymaga tego tok prowadzenia lekcji, powinni mieć włączoną kamerę i mikrofon.

3. Praca i odpowiedzi ustne podczas lekcji online, a także odsyłanie prac domowych stanowią podstawę wystawienia oceny, a także klasyfikowania i promowania uczniów.

4. Potwierdzeniem uczestnictwa ucznia w zajęciach lekcyjnych jest wpis w dzienniku elektronicznym „nz” oznaczający „naukę zdalną”. Wpis ten jest równoznaczny obecności.

5. Nieobecność ucznia na lekcji zdalnej może zostać usprawiedliwiona przez opiekuna zgodnie z zasadami zapisanymi w Statucie PSP im. Jana Pawła II w Chwałowicach.

6. Usprawiedliwienie nieobecności powinno odbywać się za pomocą dziennika elektronicznego.

§ 6

1. W przypadku problemów technicznych utrudniających uczestnictwo dziecka w nauce zdalnej, opiekun ucznia może skorzystać z wypożyczenia sprzętu komputerowego pozostającego na wyposażeniu szkoły. Ilość komputerów jest ograniczona.

2. W przypadku niemożności zapewnienia warunków do nauki zdalnej w domu, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, uczeń może uczestniczyć w lekcjach zdalnych, przebywając w budynku szkoły i wykorzystując dostępny tam sprzęt komputerowy.

§ 7

1. Rodzice mają obowiązek być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły, zapoznawać się na bieżąco z zamieszczonymi informacjami.

2. Rodzice zgłaszają wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły uwagi dotyczące organizacji i realizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie zdalnej.

3. Rodzice w miarę możliwości wspierają (ale nie wyręczają) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

 

 

 

W okresie od 26.10.2020 do 08.11.2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach klasy od IV do VIII zostają objęte nauczaniem zdalnym.

W dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.

 Odział Przedszkolny (zerówka) i klasy od I do III pracują w trybie stacjonarnym.

 Praca zdalna w klasach od IV do VIII odbywać się będzie zgodnie  z obowiązującym planem lekcji, z wykorzystaniem aplikacji Zoom. Link do lekcji online będzie zamieszczany w dzienniku elektronicznym w module zadania domowe. 

W przypadku konieczności przesłania treści pomiędzy nauczycielem a uczniem lub nauczycielem a rodzicem wykorzystywane będą wiadomości na dzienniku elektronicznym, SMS i komunikatory (Messenger).  

Kontakty z nauczycielami odbywają się w godzinach pracy zgodnie z planem lekcji. Podstawą korespondencji jest dziennik elektroniczny. 

Potwierdzeniem uczestnictwa uczniów w zajęciach na odległość jest podejmowana przez niego aktywność, a w szczególności:

a)    obecność na zajęciach on-line,  

b) wykonanie i przesłanie zaleconych przez nauczycieli zadań i poleceń w ramach danego przedmiotu.

W sytuacjach losowych nieobecność ucznia może być usprawiedliwiona przez wychowawcę klasy zgodnie ze statutem PSP w Chwałowicach. 

 Rodziców uczniów klas IV – VIII, którzy mają trudności w zapewnieniu warunków do nauki zdalnej dla swoich dzieci np. brak komputera, słabe łącze internetowe, proszę o pilny kontakt telefoniczny ze szkołą w godzinach od 7:30 do 16:30.

Dyrektor szkoły

Wioletta Maślach

 Procedura organizacji zajęć edukacyjnych w trybie stacjonarnym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach 

 • 1
 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji wwarunkach domowych.  
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 
 3. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły ma obowiązek zdezynfekowania rąk oraz zakrywania ust i nosa. 
 4. Opiekunowie dzieci klasy„0” którzy przyprowadzają i odbierają swoje dzieci,w okresie adaptacyjnym mogą (2 tygodnie od rozpoczęcia zajęćwchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:  
 5. a) 1 opiekun z dzieckiem / dziećmi, 
 6. b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem / dziećmi min. 1,5 m, 
 7. c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 
 8. d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli. 
 9. Rodzice i opiekunowie uczniów klas starszych, którzy przyprowadzają i odbierają swoje dzieci nie przebywają na terenie szkoły, a jedynie czekają przed wejściem do szkoły, pamiętając o zachowaniu zasad dystansu społecznego wobec innych oczekujących i osób wychodzących ze szkoły.
 10. Otwarte są dwa wejścia do szkoły:  
 11. a) wejście główne od strony Gminnego Centrum Kultury– dla uczniów klas I – III oraz uczniów Oddziału Przedszkolnego 
 12. b) wejście boczne– dla uczniów klas IV- VIII 
 13. Uczniowie klas rozpoczynających naukę godzinie 7:25 mogą przebywać na terenie szkołnajwcześniej od godz. 7:15, natomiast uczniowie rozpoczynający zajęcia o godzinie 8:20 nie powinni przebywać na terenie szkoły przed godziną 8:00 – z wyjątkiem uczniów korzystających z opieki świetlicowej i dojeżdżających. 
 14. Uczniowie po wejściu do szkoły i skorzystaniu z szatni (w przypadku klasy VIII oraz VI) są zobowiązani do niezwłocznego przemieszczenia się do sal lekcyjnych przypisanych ich klasie. 
 15. W częściach wspólnych szkoły (korytarze, toalety, szatnie) uczniów obowiązuje nakaz zakrywania ust i nowa.
 16. Uczniowie nie zmieniają sal lekcyjnych w czasie dnia nauki z wyjątkiem lekcji informatyki oraz wychowania fizycznego. 

Każdy wychowawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych numerów telefonów do rodziców swoich uczniów. Kopia wykazu tych numerów przechowywana jest w sekretariacie szkoły.  

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności podwyższoną temperaturę, duszności, problemy z oddychaniem oraz kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.Dalsze postępowanie szczegółowo opisuje przyjęta w szkole Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem. 

 1. Każdego przebywającego w szkole (uczniów, nauczycieli, pracowników) obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
 2. Nauczyciele powinni co najmniej raz dziennie przypominać uczniom o konieczności zachowania higieny. 
 3. Uczniowie nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa w czasie przebywania w sali lekcyjnej. Zaleca się używanie osłony podczas korzystania z części wspólnych szkoły oraz w czasie, kiedy nie jest możliwe zachowanie właściwego dystansu społecznego.Szkoła nie zapewnia uczniom środków do zakrywania ust i nosa.  
 • 5
 1. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, którymi nie mogą wymieniać się między sobą. 
 2. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

 

 1. Personel sprzątający zobowiązany jest do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów ławek i biurek. 
 2. Codzienne prace porządkowe i dezynfekujące pracowników obsługi szkoły są monitorowane na specjalnym wykazie.
 3. Sale lekcyjne są dezynfekowane każdego dnia po zakończeniu zajęć lekcyjnych, a w przypadku sal używanych przez uczniów różnych klas, po każdej klasie.  
 4. W każdej sali lekcyjnej znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.
 5. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 6. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga muszą zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.
 7. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • 7
 1. Nauczyciele klas 0 – III organizują przerwy swoim uczniom poza planem przerw ustalonym dla uczniów klas IV – VIII w interwałach dostosowanych do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. 
 2. Jeśli warunki atmosferyczne pozwalają, to każda lekcja wychowania fizycznego oraz inne zajęcia ruchowe powinny odbywać się na świeżym powietrzu. 
 3. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 
 4. W salach lekcyjnych, w których znajdują się pojedyncze ławki, należy je rozsunąć w taki sposób, aby stworzyć jak największy dystans pomiędzy uczniami. 
 5. Każdy uczeń ma przypisane stałe miejsce w sali lekcyjnej i nie zmienia go w ciągu dnia nauki, chyba że wymaga tego organizacja pracy na lekcji.
 6. Przerwy międzylekcyjne przy sprzyjającej pogodzie mogą być organizowane na podwórku szkolnym zgodnie z opracowanym harmonogramem. 
 7. Uczniów, którzy korzystają ze stołówki, obowiązuje grafik przerw obiadowych przestrzeganie regulaminu korzystania ze stołówki.
 8. Każdy nauczyciel ma obowiązek odprowadzić do wyjścia lub do szatni klasę lub grupę uczniów po ich ostatniej lekcji.Jeżeli w tym czasie w szatni będzie zbyt duża liczba uczniów, to należy ze swoją klasą poczekać w bezpiecznej odległości, aby nie dopuścić do zgromadzenia się w tym miejscu dużej liczby osób.
 • 8
 1. Książki oddawane przez uczniów do biblioteki są składowane w wydzielonym miejscu, odseparowane od reszty książek i poddawane dwudniowej kwarantannie.W tym czasie nie mogą zostać wypożyczone kolejnym uczniom.  
 2. Organizacja sposobu korzystania z biblioteki uwzględnia wymagany dystans przestrzenny, czyli minimum 1,5 m. odległości między użytkownikami. W celu zachowania wymaganego dystansu społecznego ogranicza się liczbę użytkowników korzystających jednocześnie z biblioteki.
 3. Uczniowie nie mają bezpośredniego dostępu do księgozbioru. Wszystkie książki udostępnia bibliotekarz.
 4. Szczegółowe warunki korzystania z biblioteki określa odrębny regulamin.
 • 9
 1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni zachować dystans w kontaktach z uczniami oraz nauczycielami. 
 2. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków zobowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia. Po każdym posiłku blaty, stoły i oparcia krzeseł są dezynfekowane.  
 • 10
 1. Należy do minimum ograniczyć przebywanie osób trzecich na terenie szkoły. Nauczyciel stara się przekazywać rodzicom informacje za pomocą narzędzi do komunikacji ustalonych w szkole. Jeżeli zajdzie pilna potrzeba bezpośredniego kontaktu nauczyciela z rodzicem lub inną osobą, to wyznaczonym miejscem do rozmowy jest stolik ustawiony w pobliżu wejścia głównego do szkoły. Konsultacje z nauczycielami odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.  
 2. Osoby trzecie, które w wyjątkowych sytuacjach będą przebywały w budynku szkoły, obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Osoby te muszą być bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 
 3. Rodzic, który musi załatwić sprawę bezpośrednio w sekretariacie szkoły, zobowiązany jest zgłosić taką potrzebę najpierw telefonicznie, podając powód wizyty w szkole.
 4. W przedsionku głównego wejścia do szkoły znajduje się skrzynka kontaktowaw której można zostawiać korespondencję ze szkołą, bez konieczności osobistego kontaktu z pracownikiem sekretariatu lub nauczycielami.  
 • 11 Wprowadza się zmiany w dokumentacji szkolnej: 

1) Statut,  

2) Regulamin dyżurów nauczycielskich,  

3) Regulamin świetlicy,  

4) Regulamin biblioteki, 

5) Regulamin korzystania ze stołówki, 

6) Regulamin korzystania z pracowni komputerowej, 

7) Regulaminie korzystania z szatni,

8) Zasady obowiązujące na zajęciach wychowania fizycznego.