WYWIADÓWKA

0 - 21.09.2020 r., godz. 1700

I - 22.09.2020 r., godz. 1700

II - 23.09.2020 r., godz. 1700

                   III -28.09.2020 r., godz. 1700

IV - 24.09.2020 r., godz. 1730

V - 29.09.2020 r., godz. 1700

VI - 25.09.2020 r., godz. 1630

VII - 01.10.2020 r., godz. 1700

VIII - 30.09.2020 r., godz. 1700