W 2014r. polski sejm uchwalił ustanowienie Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Data, która została wybrana - 20 listopada - nie była przypadkowa, bo 25 lat wcześniej, właśnie tego dnia Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło niezwykle ważny dokument - Konwencję o prawach dziecka. Warto wiedzieć, że to właśnie Polska była pomysłodawcą tego dokumentu. Jeszcze bardziej warto znać prawa dziecka, bo dzieci są najważniejsze. 

 

Piątoklasiści od kilku tygodni przenoszą się na każdej lekcji historii w świat starożytnych Greków. Czasy Hellenów bardzo ciekawią uczniów, z zapałem zgłębiają oni tajniki wiedzy o systemach politycznych greckich polis, wojnach z Persami, kulturze starożytnych oraz ich religii. Poznawanie greckich mitów o bogach i herosach wydaje się być jedną z najciekawszych aktywności podczas naszych ostatnich lekcji. Mimo zdalnej nauki, postanowiliśmy więc na jeden dzień zamieszkać na Olimpie - w siedzibie bogów i racząc się ambrozją i nektarem spędzić czas na opowiadaniu o czynach bogów, ich cechach i atrybutach.

 

 

Organizacja nauki zdalnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach

Podstawa prawna

Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenia MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie MEN z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


§1

1.  Nauczaniem zdalnym w okresie od 26.10.2020r. do 8.11.2020r. objęci są uczniowie klas IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach.

2. Czas prowadzenia nauki zdalnej może zostać wydłużony, zgodnie z decyzjami podejmowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

§2

1. Nauczyciele uczący w klasach IV – VIII zobowiązani są do kontynuowania nauczania w formie pracy zdalnej.

2. Zajęcia lekcyjne odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.

3. Nauczyciele prowadzą lekcje zdalne w budynku szkoły, a w uzasadnionych przypadkach poza siedzibą szkoły, w miejscu zamieszkania.

§ 3

1. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie lekcji wideo.

2. Czas trwania lekcji wynosi 45 minut, z czego czas lekcji wideo powinien wahać się między 20 a 40 minut, pozostały czas przeznaczony jest na pracę własną ucznia z wykorzystaniem materiałów wskazanych lub udostępnionych przez nauczyciela.  

3. Należy uwzględnić higienę pracy przy monitorze, zarówno w przypadku ucznia, jak i nauczyciela.

§ 4

1. Podstawowym kanałem wykorzystywanym do prowadzenia nauki zdalnej jest aplikacja ZOOM.

2. Podstawowym kanałem komunikacji z uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny, a w przypadku jego awarii także komunikatory internetowe – np. Messenger.

3. Kontakty z nauczycielami odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły – od 7:25 do 16:30.

§ 5

1. Obowiązkiem ucznia jest punktualne zgłaszanie się na lekcje zdalne.

2. Uczniowie są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w formie zdalnej. Jeśli wymaga tego tok prowadzenia lekcji, powinni mieć włączoną kamerę i mikrofon.

3. Praca i odpowiedzi ustne podczas lekcji online, a także odsyłanie prac domowych stanowią podstawę wystawienia oceny, a także klasyfikowania i promowania uczniów.

4. Potwierdzeniem uczestnictwa ucznia w zajęciach lekcyjnych jest wpis w dzienniku elektronicznym „nz” oznaczający „naukę zdalną”. Wpis ten jest równoznaczny obecności.

5. Nieobecność ucznia na lekcji zdalnej może zostać usprawiedliwiona przez opiekuna zgodnie z zasadami zapisanymi w Statucie PSP im. Jana Pawła II w Chwałowicach.

6. Usprawiedliwienie nieobecności powinno odbywać się za pomocą dziennika elektronicznego.

§ 6

1. W przypadku problemów technicznych utrudniających uczestnictwo dziecka w nauce zdalnej, opiekun ucznia może skorzystać z wypożyczenia sprzętu komputerowego pozostającego na wyposażeniu szkoły. Ilość komputerów jest ograniczona.

2. W przypadku niemożności zapewnienia warunków do nauki zdalnej w domu, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, uczeń może uczestniczyć w lekcjach zdalnych, przebywając w budynku szkoły i wykorzystując dostępny tam sprzęt komputerowy.

§ 7

1. Rodzice mają obowiązek być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły, zapoznawać się na bieżąco z zamieszczonymi informacjami.

2. Rodzice zgłaszają wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły uwagi dotyczące organizacji i realizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie zdalnej.

3. Rodzice w miarę możliwości wspierają (ale nie wyręczają) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

 

Szanowni Państwo

Informuję, że od 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r. w klasach I – VIII prowadzone będzie kształcenie na odległość zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. Nauka prowadzona będzie z wykorzystaniem aplikacji ZOOM.

Oddział przedszkolny będzie funkcjonował bez zmian. Zajęcia będą prowadzone w szkole zgodnie z obowiązującym planem.

Dyrektor szkoły

Wioletta Maślach

 

 

W okresie od 26.10.2020 do 08.11.2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach klasy od IV do VIII zostają objęte nauczaniem zdalnym.

W dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.

 Odział Przedszkolny (zerówka) i klasy od I do III pracują w trybie stacjonarnym.

 Praca zdalna w klasach od IV do VIII odbywać się będzie zgodnie  z obowiązującym planem lekcji, z wykorzystaniem aplikacji Zoom. Link do lekcji online będzie zamieszczany w dzienniku elektronicznym w module zadania domowe. 

W przypadku konieczności przesłania treści pomiędzy nauczycielem a uczniem lub nauczycielem a rodzicem wykorzystywane będą wiadomości na dzienniku elektronicznym, SMS i komunikatory (Messenger).  

Kontakty z nauczycielami odbywają się w godzinach pracy zgodnie z planem lekcji. Podstawą korespondencji jest dziennik elektroniczny. 

Potwierdzeniem uczestnictwa uczniów w zajęciach na odległość jest podejmowana przez niego aktywność, a w szczególności:

a)    obecność na zajęciach on-line,  

b) wykonanie i przesłanie zaleconych przez nauczycieli zadań i poleceń w ramach danego przedmiotu.

W sytuacjach losowych nieobecność ucznia może być usprawiedliwiona przez wychowawcę klasy zgodnie ze statutem PSP w Chwałowicach. 

 Rodziców uczniów klas IV – VIII, którzy mają trudności w zapewnieniu warunków do nauki zdalnej dla swoich dzieci np. brak komputera, słabe łącze internetowe, proszę o pilny kontakt telefoniczny ze szkołą w godzinach od 7:30 do 16:30.

Dyrektor szkoły

Wioletta Maślach