STARE WEJŚCIE/WYJŚCIE

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

od 12:00 – kl. I

 

 13:00 – 13:20 - kl. I

 

od 13:30 – „0” 

 

12:45 – 13:00 – „0”

 

od 13:05 – kl. I

 

 

13:00 – 13:20 – kl. I

 

od 13:30 – „0”

12:45 – 13:00 – „0”

 

od 13:05 – kl. I

od 12:00 – kl. I

 

od 13:00 – „0”

 

                                                                       NOWE WEJŚCIE/WYJŚCIE

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

12:00 – 12:20 kl. III

 

12:30 – 12:50 Przedszkole

 

13:00 – 13:20 kl. II

 

od 13:30 - Przedszkole

 

 

 

 

do 12:50 Przedszkole

 

13:00 – 13:20 kl. II i III

 

od 13:30 Przedszkole

12:00 – 12:20 kl. II gr. 1

 

12:30 – 12:50 Przedszkole

 

13:00 – 13:20 kl. III i II gr.2

 

od 13:30 - Przedszkole

 

 

 

 do 12:50 Przedszkole

 

13:00 – 13:20 kl. II i III

 

od 13:30 Przedszkole

12:00 -12:20 kl. II i III

 od 12:30 Przedszkole

  

Od 18 stycznia 2021 r. w klasach I – III będzie prowadzone nauczanie stacjonarne. W związku z tym w szkole zostały wprowadzone następujące zmiany organizacyjne:

 1. Klasa I zostaje przeniesiona na piętro w starej części budynku szkoły i będzie korzystać z szatni znajdującej się na parterze budynku.
 2. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą na piętrze w starej części budynku w sali nr 1.
 3. Obowiązuje indywidualny harmonogram przychodzenia do szkoły:

Nowe wejście:

 • Od godziny 7:30 do 7:50 oraz od 8:30 do 9:00 – Punkt Przedszkolny Jasia i Małgosi
 • Od godziny 7:55 do 8:20 klasa II i III oraz w każdą środę od godziny 9:00 – klasa II grupa nr 2

Stare wejście:

 • Od godziny 7:45 do 8:00 – Oddział Przedszkolny (zerówka)
 • Od godziny 8:05 – klasa I

 

Zajęcia dla klasy II i III odbywać się będą w dotychczasowych salach lekcyjnych.

Oddział przedszkolny będzie funkcjonował bez zmian. Zajęcia będą prowadzone w szkole zgodnie z obowiązującym planem.

Zajęcia w Puncie Przedszkolnym Jasia i Małgosi również będą prowadzone bez zmian.

W klasach IV – VIII nadal będzie prowadzone kształcenie na odległość zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. Nauka prowadzona będzie przez aplikację Zoom.

Uczniowie klasy VIII mają możliwość korzystania z konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych na terenie szkoły. Konsultacje będą mały charakter dobrowolny dla uczniów i odbywać się będą, tylko wtedy, gdy uczeń zgłosi chęć uczestnictwa. W zajęciach tych mogą uczestniczyć za zgodą rodziców/prawnych opiekunów uczniowie zdrowi i bez objawów choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub  w izolacji. Konsultacje mogą odbywać się indywidualnie lub w grupach do 5 uczniów.

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Niniejsze procedury bezpieczeństwa na terenie PSP im. Jana Pawła II w Chwałowicach  w okresie pandemii COVID-19, dotyczą wszystkich pracowników szkoły, rodziców i dzieci uczęszczających do szkoły.
 2. Celem procedur jest: - zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem ( COVID-19), - otwarcie szkoły w okresie pandemii.  - 
 3. Procedury są to działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, przy zachowaniu świadomości, że mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa w 100% nie da się wyeliminować ryzyka.

 § 2.

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1.  Dyrektor ustala procedury wewnętrzne i dostosowuje je do obowiązujących w szkole wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa COVID-19.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa COVID-19.
 4. Zapewnia co najmniej jedno pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika, pomieszczenie znajduje się na parterze.
 5. Wyposaża to pomieszczenie w co najmniej 2 zestawy ochronne, w skład których wchodzi:  maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk.
 6. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, maseczki, itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 7. Dopilnowuje, aby:
 • przy wejściu do szkoły umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją jego stosowania,
 • w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wyposażonych w dozowniki z mydłem antybakteryjnym wywieszono plakat z zasadami prawidłowego mycia rąk,
 • zapewnić odpowiednią liczbę zamykanych, wyłożonych foliowym workiem i opisanych koszy na zużyte środki ochrony osobistej.
 • Sporządza wykaz środków używanych do dezynfekcji w PSP im. Jana Pawła II w Chwałowicach w okresie pandemii COVID – 19. Karty charakterystyki używanych środków znajdują się w sekretariacie.

 § 3.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1.  Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Wszyscy pracownicy przy wejściu i wyjściu obowiązkowo dezynfekują dłonie.
 3. Zaleca się, w trakcie przemieszczania się pracowników i korzystania z części wspólnych, np. korytarze, aby zasłaniać usta i nos.
 4. Zużyte środki ochrony osobistej należy wyrzucić do specjalnie opisanych koszy.
 5. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania higieny rąk po każdym kontakcie z dziećmi, zanieczyszczonymi przedmiotami i powierzchniami oraz po usunięciu środków ochrony osobistej.
 6. Nauczyciele pracują wg ustalonego przez dyrektora planu zajęć/ harmonogramu.
 7. Nauczyciele mają obowiązek: - organizować zajęcia zgodnie z zatwierdzonym planem zajęć/ harmonogramem pracy, odnotowując pracę w dzienniku zajęć, - wyjaśnić dzieciom, jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone, - instruować, pokazywać techniki właściwego mycia rąk. Zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po skończonej zabawie i po powrocie z placu zabaw i boiska, - unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu, w jednym miejscu,  - wietrzyć sale, w których organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę, - w przypadku konieczności bliższego kontaktu z uczniem ze względu na specyfikę zajęć lub przy wykonywaniu czynności pomocniczych w miarę możliwości stosować środki ochrony osobistej (przyłbica lub maseczka).
 8. Obowiązki pracowników obsługi:   -usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak, np. pluszowe zabawki, dywany, firanki, - dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji,- wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,- dbają o czyś urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu,- po zajęciach sportowych czyszczą wykorzystywany sprzęt z użyciem detergentów, myją podłogę detergentem po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach,- dodatkowo czuwają nad gruntownym sprzątaniem oraz dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem  COVID-19,- pomoc nauczyciela (oddział przedszkolny) dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono zakażenia koronawirusem  COVID-19.
 9. Pracownicy obsługi pełniący dyżur przy wejściu do szkoły dopilnowują, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodząc do szkoły zdezynfekowały dłonie, zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Regularnie napełniają dozowniki z płynem do dezynfekcji.
 10. Obowiązki pracowników kuchni: - przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania zbiorowego żywienia, - wykonując zadania w miarę możliwości utrzymują odległość 1,5 metra pomiędzy stanowiskami pracy, a jeśli to niemożliwe – stosują środki ochrony osobistej, - oprócz środków higieny osobistej, fartuchów, czepków, stosują rękawiczki, - utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, - czyszczą i dezynfekują blaty stołów i stołków po każdej grupie uczniów korzystających z posiłków, - wydają posiłki dzieciom oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego w ich salach z zachowaniem zasad bhp, - wielorazowe naczynia i sztućce myją w zmywarce i je wyparzają, - usuwają dodatki (np. cukier, sól, serwetki) z obszaru jadalni i wydają je bezpośrednio dzieciom. Dania i produkty podawane są przez osobę do tego wyznaczoną. - po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, obieralni, - dbają o to aby dostawca żywności nie wchodzi na teren szkoły.                                                

§ 4.

OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1.  Zapoznają się z procedurami obowiązującymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa  COVID-19 w szkole.
 2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
 3. Przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
 4. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do szkoły, jeśli wcześniej chorowało.
 5. Zapewniają uczniom indywidualną osłonę ust i nosa, z której dzieci będą korzystać w przestrzenie wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 6. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do szkoły zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów.
 7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych  zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, nie przytulanie się do innych osób, dzieci, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania.
 9. Są zobowiązani do natychmiastowego odbierania telefonów ze szkoły.
 10. Dziecko codziennie musi być w czystym, uprasowanym ubraniu z zachowaniem należytych standardów higienicznych.
 11. Rodzice oczekujący na swoje dzieci zachowują odstęp, mają maseczki i nie wchodzą do budynku.
 12. Rodzice uczniów, wchodząc do szkoły obowiązkowo muszą zdezynfekować dłonie lub założyć rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.

  § 5.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Wszyscy wchodząc do budynku szkoły mają możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci z Punktu Przedszkolnego Jasia i Małgosi mogą wchodzić do szatni, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 2. Jeżeli w danej chwili jest więcej dzieci do wejścia do szkoły, rodzic z dzieckiem oczekuje przed szkołą w odległości 2 m od innych osób i czeka na swoją kolej.
 3. Rodzice oczekujący na swoje dzieci zachowują odstęp, mają maseczki i nie wchodzą do budynku.
 4. W szkole jest ograniczone przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 5. Sposobem szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia jest podany przez rodziców numer telefonu lub dziennik elektroniczny.
 6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) uczeń będzie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie będą powiadomieni rodzice/opiekunowie o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 7. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów(klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami. Klasa II i III ze względu na zajęcia łączone są traktowane jako jedna grupa uczniów.
 8. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali. Klasa I korzysta z sali lekcyjnej nr 2 w starej części budynku, klasy II i III z sal lekcyjnych w nowej części budynku. Poszczególne klasy korzystają z różnych węzłów sanitarnych.
 9. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 10. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować.
 11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, pudełku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 12. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy należy regularnie czyścić z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłogę należy umyć detergentem po każdym dniu zajęć, a w miarę potrzeby po każdych zajęciach.
 13. Sale, części wspólne (korytarze) należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 14. W miarę możliwości uczniowie będą korzystać z orlika oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 16. Wyjścia grupowe i wycieczki będą organizowane w miejsca otwarte, np.  las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 18. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 19. Indywidualny harmonogram uwzględniający godziny przychodzenia do szkoły:

Nowe wejście:

 • Od godziny 7:30 do 7:50 oraz od 8:30 do 9:00 – Punkt Przedszkolny Jasia i Małgosi
 • Od godziny 7:55 do 8:20 – klasa II i III oraz w każdą środę od godziny 9:00 klasa II grupa nr 2

Stare wejście:

 • Od godziny 7:45 do 8:00 – Oddział Przedszkolny (zerówka)
 • Od godziny 8:05  – klasa I
 1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej znajdującej się w sali nr 1 w starej części budynku. Świetlica będzie wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 2. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 3. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole nie odbywają się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu. Zajęcia te muszą być zorganizowane w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.  Zajęcia te  mogą być organizowane dla uczniów klas I-III oraz  dla klasy VIII (konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych). Po zakończeniu tych zajęć będzie przeprowadzone mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.

  § 6.

ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1.  Nauczyciel bibliotekarz wyposażony będzie w środki ochrony osobistej (przyłbica, rękawiczki) i środki do dezynfekcji powierzchni. Zaleca się nauczycielowi bibliotekarzowi przebywanie w miejscu pracy w przyłbicy lub maseczce i w razie potrzeby zakładanie rękawiczek.
 2. Do Biblioteki Szkolnej uczniowie, nauczyciele, wchodzą pojedynczo. Oczekujący zachowują bezpieczną odległość między sobą (1,5 m).
 3. Korzystający z biblioteki odkładają książki do oddania na specjalnie przygotowanym stoliku oddzielającym nauczyciela bibliotekarza od interesantów.
 4. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 5. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 2 dni, na wyznaczone miejsce i oznakowane datą zwrotu. Przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
 6. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia biblioteki często używanych.

  § 7.

ORGANIZACJA PRACY STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 1.  Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo zostają wprowadzone zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, tj.:
 •  w miarę możliwości odległość stanowisk pracy powinna wynosić 1,5 m,
 • pracownicy mają zapewnione środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów,
 • pracownicy utrzymują wysoką higienę, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 1. Wydawanie posiłków organizowane jest na zmiany przy zachowaniu odległości 1,5 m, czyszczenie blatów stołów i krzeseł odbywa się po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C i wyparzane.

  § 8.

ZALECENIE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

 1.Każda osoba korzystająca z boiska obowiązana jest do zapoznania się z niniejszymi zaleceniami.

2.Podczas korzystania z boiska i pozostałej części obiektu obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu.

3. Sprawy nieuregulowane niniejszymi zaleceniami porządkuje regulamin ogólny obiektu.

 

  § 9.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZKAŻENIA  U PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 1. Każdy pracownik szkoły w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych nie przychodzi do pracy, pozostaje w domu i kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności).W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych – dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 3. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
 4. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 5. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń PPIS w Stalowej Woli oraz informuje telefonicznie o sytuacji Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem,.

   

  § 10.

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U DZIECKA

 1.  W przypadku stwierdzenie u dziecka podejrzenie zakażenia koronawirusem COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę powyżej 38 ºC itp.):
 • wyznaczony pracownik ubrany w rękawice, maskę, bezzwłocznie odizolowuje dziecko do wyznaczonego pomieszczenia, jakim jest izolatka znajdująca się na parterze, 
 • pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości,
 • nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji,
 • dyrektor zawiadamia natychmiast rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły, w razie złego stanu zdrowia dziecka dzwoni na pogotowie ratunkowe 112.
 • dyrektor stosuje się do zaleceń pracownika pogotowia ratunkowego,
 • rodzic zabiera dziecko i kontaktuje się z lekarzem celem oceny stanu zdrowia,
 • o stanie zdrowia i decyzji lekarza rodzic informuje dyrektora szkoły, z czym związane jest dalsze postępowanie,
 • w razie podejrzenia zakażenia koronawirusem, dyrektor stosuje się do zaleceń PPIS w Stalowej Woli oraz informuje telefonicznie o sytuacji Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem,
 • w przypadku „zwykłej infekcji” dziecko nie przychodzi do szkoły, a szkoła pracuje w dalszym ciągu.