W poniższym linku znajdą Państwo Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w maju 2022r. 
Prosimy o zapoznanie się. 

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_osmoklasisty/Informacje_o_egzaminie/2022/2021-08-20%20E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%202022.pdf

 

Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021/2022

W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
W terminie głównym
1. język polski - 24 maja 2022r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka - 25 maja 2022r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny - 26 maja 2022r. (czwartek) – godz.9:00

W terminie dodatkowym
4. język polski - 13 czerwca 2022r. (poniedziałek) – godz. 9:00
5. matematyka - 14 czerwca 2021r. (wtorek) – godz. 9:00
6. język obcy nowożytny - 15 czerwca 2022r. (środa) – godz. 9:00


CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

Czas trwania (min.) - arkusz standardowy (przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt. 17. Komunikatu CKE)
język polski 120 (do 180 przedłużenie czasu)
matematyka 100 (do 150 przedłużenie czasu)
język obcy nowożytny 90 (do 135 przedłużenie czasu)


• Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
• zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.
• Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym - w kwietniu i dodatkowym - w czerwcu. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
• Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
• W latach 2019–2023 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
• Od roku 2024 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
a. języka polskiego
b. matematyki
c. języka obcego nowożytnego
d. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
• Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w naszej szkole język angielski lub język niemiecki)
• Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
a. pierwszego dnia - egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
b. drugiego dnia - egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
c. trzeciego dnia - egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa po 90 minut.
• Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.
• Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz - w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych - leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.
• Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali.
• W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.
• Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.
• Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty”, publikowanej corocznie (do 10 września) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE. Szczegóły dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego. Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu znajdują się również na stronie www.oke.krakow.pl w Menu Głównym w zakładce – Egzamin ósmoklasisty, folder – Organizacja.