Rekrutacja

mar
28
2017

Wpisany przez sekretariat
PDFDrukujEmail

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Chwaowicach

ogasza nabr do Punktu Przedszkolnego Jasia i Magosi w Chwaowicach

na rok szkolny 2017/2018

Wniosek mona skada w sekretariacie szkoy

do 05.04.2017

Informacja o zasadach naboru do Punktu Przedszkolnego Jasia i Magosi w Chwaowicach

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo owiatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz Uchwa Nr XXII/159/2017Rady Gminy Radomyl nad Sanem z dnia 17 marca 2017 r., informujemy, e rekrutacja do Punktu Przedszkolnego Jasia i Magosi w Chwaowicach na rok szkolny 2017/2018 bdzie si odbywa wg poniszych zasad:

1.Do Punktu Przedszkolnego w pierwszej kolejnoci przyjmowani s kandydaci zamieszkali w miejscowoci: Chwaowice, Witkowice, ek Chwaowski (obwd szkolny ZS Chwaowice) po przeprowadzeniu postpowania rekrutacyjnego.

Postpowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

2.Kandydaci zamieszkali poza obwodem ZS Chwaowice mog by przyjci do Punktu Przedszkolnego po przeprowadzeniu postpowania rekrutacyjnego, jeeli Punkt Przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami. Postpowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

3.W przypadku wikszej liczby kandydatw ni liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postpowania rekrutacyjnego s brane pod uwag cznie nastpujce kryteria:

 1. wielodzietno rodziny kandydata;
 2. niepenosprawno kandydata;
 3. niepenosprawno jednego z rodzicw kandydata;
 4. niepenosprawno obojga rodzicw kandydata;
 5. niepenosprawno rodzestwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objcie kandydata piecz zastpcz.

Kryteria, maj jednakow warto.

4. W przypadku rwnorzdnych wynikw uzyskanych na pierwszym etapie postpowania rekrutacyjnego lub jeeli po zakoczeniu tego etapu Punkt Przedszkolny, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postpowania rekrutacyjnego s brane pod uwag kryteria okrelone przez organ prowadzcy:

a. oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracuj, studiuj lub ucz si w trybie dziennym lub prowadz gospodarstwo rolne lub pozarolnicz dziaalno gospodarcz - 50 punktw,

b. jeden z rodzicw (opiekunw prawnych) pracuje, studiuje lub uczy si w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolnicz dziaalno gospodarcz - 40 punktw,

c. rodzestwo uczszcza do danego przedszkola (szkoy/zespou szk) - 20 punktw,

d. przedszkole wskazane we wniosku jest najbliej pooonym od miejsca zamieszkania dziecka/miejsca pracy jednego z rodzicw (prawnych opiekunw) - 10 punktw

5. W przypadku uzyskania przez kandydatw takiej samej liczby punktw o przyjciu do przedszkola decyduje wczeniejsza data urodzenia dziecka, a w dalszej kolejnoci termin zoenia wniosku.

WNIOSEK PUNKT PRZEDSZKOLNY JASIA I MAGOSI

mar
28
2017

Wpisany przez sekretariat
PDFDrukujEmail

Dyrektor Zespou Szk w Chwaowicach

ogasza nabr do klasy I Publicznej Szkoy Podstawowej im. Jana Pawa II w Chwaowice

na rok szkolny 2017/2018

Wnioski i zgoszenia mona skada w sekretariacie szkoy

do 05.04.2017

Zgoszenia dziecka zobowizani s dokona rodzice dzieci zamieszkaych w obwodzie szkoy (Chwaowice, Witkowice, ek Chwaowski)

Wnioski o przyjcie mog skada rodzice dzieci, ktrzy chc aby dzieci uczszczay do naszej szkoy, a nie zamieszkuj w jej obwodzie

Informacja o zasadach naboru do klasy I Publicznej Szkoy Podstawowej

im. Jana Pawa II w Chwaowicach

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo owiatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz Uchwa Nr XXII/159/2017Rady Gminy Radomyl nad Sanem z dnia 17 marca 2017 r., informujemy, e rekrutacja do klasy I PSP im. Jana Pawa II w Chwaowicach na rok szkolny 2017/2018 bdzie si odbywa wg poniszych zasad:

 1. Do klasy I publicznej szkoy podstawowej, dzieci zamieszkae w obwodzie szkoy, przyjmuje si z urzdu na podstawie zgoszenia rodzicw. W obwodzie Publicznej Szkoy Podstawowej im. Jana Pawa II w Chwaowicach znajduj si w miejscowoci: Chwaowice, Witkowice, ek Chwaowski .
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoy podstawowej mog by przyjci do klasy I po przeprowadzeniu postpowania rekrutacyjnego, jeeli szkoa podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Postpowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

W posterowani u rekrutacyjnym s brane pod uwag nastpujce kryteria okrelone przez organ prowadzcy :

Lp.

Kryterium

Liczba

pkt

Dokumenty potwierdzajce spenienie kryterium

1.

Kandydat uczszcza do oddziau przedszkolnego w danej szkole podstawowej/gminnym przedszkolu przy szkole podstawowej

20 pkt

Owiadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o jego uczszczaniu do oddziau przedszkolnego w danej szkole podstawowej/ gminnym przedszkolu przy szkole podstawowej

2.

Rodzestwo kandydata kontynuujce edukacj w tej samej szkole podstawowej

10 pkt

Owiadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o uczszczaniu rodzestwa kandydata do tej samej szkoy podstawowej,

3.

Rodzic/opiekun prawny kandydata jest zatrudniony/prowadzi dziaalno gospodarcz w miejscowoci nalecej do obwodu danej szkoy podstawowej

5 pkt

Owiadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu zatrudnienia/prowadzenia dziaalnoci gospodarczej

4.

W obwodzie szkoy zamieszkuj krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierajcy rodzicw/opiekunw prawnych,

w zapewnieniu mu naleytej opieki

5 pkt

Owiadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w obwodzie szkoy krewnych kandydata wspierajcych rodzicw/opiekunw prawnych w zapewnieniu mu naleytej opieki

Maksymalna liczba punktw wynosi 40.

Owiadczenie, o ktrym mowa powyej, skada si pod rygorem odpowiedzialnoci karnej za skadanie faszywych owiadcze. Skadajcy owiadczenie jest obowizany do zawarcia w nim klauzuli nastpujcej treci: ?Jestem wiadomy odpowiedzialnoci karnej za zoenie faszywego owiadczenia?. Klauzula ta zastpuje pouczenie organu o odpowiedzialnoci karnej za skadanie faszywych owiadcze.

ZGOSZENIE KLASA I

WNIOSEK KLASA I

OWIADCZENIE KLASA I

mar
28
2017

Wpisany przez sekretariat Poprawiony (28 marca 2017)
PDFDrukujEmail

Dyrektor Zespou Szk w Chwaowicach

ogasza nabr do Oddziau Przedszkolnego przy Publicznej Szkoy Podstawowej im. Jana Pawa II w Chwaowice

na rok szkolny 2017/2018

Wniosek mona skada w sekretariacie szkoy

do 05.04.2017

Informacja o zasadach naboru do Oddziau Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej

im. Jana Pawa II w Chwaowicach

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo owiatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz Uchwa Nr XXII/159/2017Rady Gminy Radomyl nad Sanem z dnia 17 marca 2017 r., informujemy, e rekrutacja do Oddziau Przedszkolnego przy PSP w Chwaowicach na rok szkolny 2017/2018 bdzie si odbywa wg poniszych zasad:

1.Do Oddziau Przedszkolnego przyjmowane s dzieci zamieszkae w Gminie Radomyl nad Sanem, na podstawie wniosku rodzicw.

2.Kandydaci zamieszkali poza Gmin Radomyl nad Sanem mog by przyjci do Oddziau Przedszkolnego po przeprowadzeniu postpowania rekrutacyjnego, jeeli szkoa podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Postpowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

3.W przypadku wikszej liczby kandydatw ni liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postpowania rekrutacyjnego s brane pod uwag cznie nastpujce kryteria:

 1. wielodzietno rodziny kandydata;
 2. niepenosprawno kandydata;
 3. niepenosprawno jednego z rodzicw kandydata;
 4. niepenosprawno obojga rodzicw kandydata;
 5. niepenosprawno rodzestwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objcie kandydata piecz zastpcz.

Kryteria, maj jednakow warto.

4. W przypadku rwnorzdnych wynikw uzyskanych na pierwszym etapie postpowania rekrutacyjnego lub jeeli po zakoczeniu tego etapu szko, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postpowania rekrutacyjnego s brane pod uwag kryteria okrelone przez organ prowadzcy:

a. oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracuj, studiuj lub ucz si w trybie dziennym lub prowadz gospodarstwo rolne lub pozarolnicz dziaalno gospodarcz - 50 punktw,

b. jeden z rodzicw (opiekunw prawnych) pracuje, studiuje lub uczy si w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolnicz dziaalno gospodarcz - 40 punktw,

c. czas pobytu dziecka w przedszkolu wyniesie powyej 5 godzin dziennie - 30 punktw,

d. rodzestwo uczszcza do danego przedszkola (szkoy/zespou szk) - 20 punktw,

e. przedszkole wskazane we wniosku jest najbliej pooonym od miejsca zamieszkania dziecka/miejsca pracy jednego z rodzicw (prawnych opiekunw) - 10 punktw

f. zamieszkanie przez dziecko w obwodzie szkoy, na obszarze ktrego swoj siedzib ma przedszkole lub oddzia przedszkolny - 5 punktw.

5. W przypadku uzyskania przez kandydatw takiej samej liczby punktw o przyjciu do przedszkola decyduje wczeniejsza data urodzenia dziecka, a w dalszej kolejnoci termin zoenia wniosku.

WNIOSEK O PRZYJCIE KANDYDATA DO ODDZIAU PRZEDSZKOLNEGO

OWIADCZENIE