ZESTAW NR 1

Zagadnienia z historii do powtórki przed  egzaminem: STAROŻYTNOŚĆ:

- porównanie koczowniczego tryb życia z osiadłym

- skutki przyjęcia przez człowieka osiadłego trybu życia

- lokalizujesz w czasie i na mapie cywilizacje starożytnej Mezopotamii i Egiptu

- struktura społeczeństwa i system wierzeń w Egipcie

- znaczenie pisma i prawa w procesie powstawania państw starożytnych

-rozpoznajesz typy pisma wykształcone na terenie Mezopotamii i Egiptu

-podstawowe symbole i główne zasady judaizmu

-politeizmem a monoteizmem (przykłady religii)

-wpływ środowiska geograficznego na gospodarkę i rozwój polityczny staro żytnej Grecji

-system sprawowania władzy oraz organizację społeczeństwa w Sparcie i Atenach peryklejskich

-starożytna Grecja – język, system wierzeń, teatr oraz igrzyska olimpijski

-system sprawowania władzy oraz organizację społeczeństwa w Rzymie republikańskim i cesar-stwie

-przyczyny i skutki ekspansji Rzymu, postawy Rzymian wobec niewolników i ludów podbitych

-przykłady wpływu kultury greckiej na kulturę rzymską

-wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku starożytnego państwa rzymskiego

 

ZESTAW NR 2

 

Zagadnienia z historii do powtórki przed  egzaminem:

-podajesz kiedy i jakie tereny obejmowały podboje arabskie

-opisujesz podstawowe zasady i symbole islamu

- wyjaśniasz rolę Arabów w przekazywaniu dorobku kultur. pomiędzy Wschodem a Zachodem

-lokalizujesz w czasie i na mapie monarchię Karola Wielkiego

-opisujesz działalność Karola Wielkiego i wyjaśnia, na czym polegał renesans karoliński

-przedstawiasz główne idee uniwersalnego cesarstwa Ottona III

-opisujesz relacje pomiędzy władzą cesarską a papieską w X–XI w.

-lokalizujesz w czasie i przestrzeni cesarstwo bizantyjskie

- wyjaśniasz, co to znaczy, że Bizancjum jest kontynuatorem cesarstwa rzymskiego

- podajesz osiągnięcia kultury bizantyjskiej (prawo, architektura, sztuka)

-wyjaśnia przyczyny i skutki rozłamu w Kościele w XI w.

 

ZESTAW NR 3

Zagadnienia z historii do powtórki przed  egzaminem: średniowiecze

- podajesz typowe instytucje systemu lennego

- wyjaśniasz pojęcie stanu i wskazujesz podziały społeczne w średniowieczu

- podajesz funkcje gospodarcze, polityczne i kulturowe miast w średniowieczu

- opisujesz rolę Kościoła w dziedzinie nauki, architektury, sztuki i życia codziennego w śred.

-porównujesz główne elementy kultury rycerskiej i kultury miejskiej

-wskazujesz różnice pomiędzy stylem romańskim a stylem gotyckim

-wskazujesz charakterystyczne cechy monarchii patrymonialnej

-wyjaśniasz okoliczności przyjęcia chrztu przez Piastów oraz skutki kulturowe, społ, i polityczne

-opisujesz postanowienia statutu Bolesława Krzywoustego i pojęcie "rozbicie dzielnicowe"

-podajesz najważniejsze wydarzenia związane z relacjami polsko-krzyżackimi w epoce Piastów

-przedstawiasz dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie polityki wewnętrznej (system obronny, urbanizacja kraju, prawo, nauka) oraz w polityce zagranicznej

 

 

ZESTAW NR 4

 

Zagadnienia z historii do powtórki przed  egzaminem: Jagiellonowie + renesans

-wyjaśniasz przyczyny i ocenia następstwa unii Polski z Litwą

-podajesz najważniejsze wydarzenia związane z relacjami polsko-krzyżackimi w epoce Jagiello.

-przedstawia okoliczności zawarcia unii realnej pomiędzy Polską a Litwą i jej główne postanowienia oraz wskazuje na mapie terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów

-charakteryzujesz stosunki wyznaniowe w państwie polsko-litewskim

-podajesz reprezentatywne obiekty sztuki renesansowej na ziemiach polskich i cechy architektury renesansowej

-wyjaśniasz pojęcia: renesans, humanizm i rozwój druku w renesansie

-podajesz największe osiągnięcia: Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Rafaela Santi, Erazma z Rotterdamu, Mikołaja Kopernika i Galileusza,

-podajesz daty i miejsca wypraw Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, Ferdynanda Magellana oraz zakres posiadłości kolonialnych Portugalii i Hiszpanii

-podajesz skutki odkryć geograficznych na dla Europy oraz dla Nowego Świata

-opisujesz działalność Marcina Lutra i Jana Kalwina oraz przedstawiasz okoliczności powstania kościoła anglikańskiego

-wyjaśniasz cele zwołania soboru trydenckiego i wskazuje postanowienia służące wzmocnieniu katolicyzmu

 

ZESTAW NR 5

 

Zagadnienia z historii do powtórki przed  egzaminem: XVII w.

-wymieniasz instytucje ustrojowe demokracji szlacheckiej i charakteryzuje ich kompetencje

-wyjaśniasz okoliczności uchwalenia oraz główne założenia konfederacji warszawskiej i

artykułów henrykowskich

-przedstawiasz zasady wolnej elekcji

-podajesz cechy kultury baroku i najważniejsze przykłady architektury i sztuki

-wyjaśniasz główne przyczyny wojen Rzeczypospolitej ze Szwecją, ich przebieg i zakończenie

-wyjaśniasz główne przyczyny wojen Rzeczypospolitej zTurcją, ich przebieg i zakończenie

-wyjaśniasz główne przyczyny wojen Rzeczypospolitej z Rosją, ich przebieg i zakończenie

-wyjaśniasz przyczyny, cele i następstwa powstania Bohdana Chmielnickiego na Ukrainie

-podajesz społeczno-gospodarcze i polityczne skutki wojen w XVII w.

-charakteryzujesz, na przykładzie Francji Ludwika XIV, ustrój monarchii absolutnej

-wymieniasz, odwołując się do przykładu Anglii, główne cechy monarchii parlamentarnej

 

ZESTAW NR 6

-rozpoznajesz na mapie granice Królestwa Polskiego, powstałego po kongresie wiedeńskim

-charakteryzujesz ustrój Królestwa Polskiego w latach 1815-1830

-wskazujesz osiągnięcia Królestwa Polskiego w gospodarce, kulturze i szkolnictwie,

-wyjaśniasz, kim byli kaliszanie

-podajesz daty początku i zakończenia powstania listopadowego

-przedstawiasz przyczyny wybuchu powstania listopadowego

- podajesz najważniejsze bitwy powstania listopadowego

-podajesz bezpośrednie i długofalowe następstwa (=skutki) powstania listopadowego

-charakteryzujesz główne nurty i postaci Wielkiej Emigracji

-znasz przebieg Wiosny Ludów na ziemiach polskich w latach 1846-1848 i jej skutki

-wyjaśniasz, czym była rabacja galicyjska

-wyjaśniasz pojęcie: praca organiczna