Regulamin Szkolnego Konkursu

na Logo Szkoły Promującej Zdrowie

 

  1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwałowicach.
  2. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu są szkolni koordynatorzy promocji zdrowia pani Anna Burda i pani Joanna Młynarska we współpracy z członkami zespołu ds. promocji zdrowia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach.
  3. Cele konkursu:

- zapoznanie się przez społeczność szkolną (uczniów, rodziców, pracowników szkoły) z ideą Programu Szkoła Promująca Zdrowie,

- zdobycie wiedzy na temat koncepcji, strategii i definicji Szkoły Promującej Zdrowie,

- poznanie standardów Szkoły Promującej Zdrowie,

- rozwijanie u uczniów umiejętności plastycznych, informatycznych,

- promowanie wśród społeczności szkolnej postaw prozdrowotnych i proekologicznych.

  1. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie własnej wizji logo Szkoły Promującej Zdrowie w formie płaskiej pracy plastycznej. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwałowicach stara się o otrzymanie Rejonowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Zwycięskie logo będzie specjalnym logiem naszej szkoły w ramach Programu Szkoła Promująca Zdrowie.

Praca plastyczna przedstawiająca logo Szkoły Promującej Zdrowie ma spełniać następujące wymogi:

- uczestnicy przygotowują autorskie prace plastyczne w postaci logo, które musi zawierać nazwę: „Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwałowicach” oraz „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz elementy kojarzące się z działaniami na rzecz zdrowia,

- format pracy A3 lub A4,

- technika wykonania pracy dowolna,

- praca płaska (dopuszcza się wykonanie pracy w wybranym graficznym programie komputerowym – wykonana praca w programie komputerowym musi być wydrukowana i zapisana na płycie CD)

- praca powinna być podpisana czytelnie z tyłu imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą, do której uczęszcza uczeń.

Konkurs rozstrzygany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

- I kategoria: klasy 1-3 szkoły podstawowej,

- II kategoria: klasy 4-8 szkoły podstawowej oraz III gimnazjum.

W każdej kategorii komisja konkursowa przydzieli pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

Prace uczniowie oddają pani Annie Burdzie lub pani Joannie Młynarskiej.

Prace można składać do 30 kwietnia 2019r.

Przy ocenianiu prac konkursowych brana będzie pod uwagę przede wszystkim pomysłowość, technika wykonanej pracy, estetyka wykonania pracy, czytelność projektu, a także spójność wykonanego logo z założeniami Szkoły Promującej Zdrowie.

Spośród nagrodzonych prac w dwóch kategoriach wiekowych zostanie wyłonione jedno logo, które będzie naszym szkolnym logiem Szkoły Promującej Zdrowie.

  1. W skład komisji konkursowej oceniającej prace plastyczne uczniów wchodzić będą szkolni koordynatorzy promocji zdrowia, pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach, a także 3 członków zespołu ds. promocji zdrowia, jak również nauczyciel plastyki.
  2. Przewidziana nagroda za I miejsce.
  3. Udział ucznia w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z konkursem, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
  4. Dodatkowa informacja, którą można przekazać młodszym uczniom podczas ogłaszania konkursu:

Co to jest „logo”?

LOGO to znak graficzny spełniający rolę informacyjną poprzez skrótowe, ale łatwo zauważalne i łatwo zapamiętywane przedstawienie symbolu instytucji lub organizacji. LOGO musi być przede wszystkim czytelne, dlatego powinno mieć niezbyt skomplikowane kształty oraz niewielką liczbę kolorów. Według różnych źródeł logo może składać się z samego symbolu graficznego (godła), symbolu i nazwy lub samej nazwy.

Organizatorzy konkursu – p. Anna Burda i p. Joanna Młynarska