Organizacja nauki zdalnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach

Podstawa prawna

Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenia MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie MEN z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


§1

1.  Nauczaniem zdalnym w okresie od 26.10.2020r. do 8.11.2020r. objęci są uczniowie klas IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach.

2. Czas prowadzenia nauki zdalnej może zostać wydłużony, zgodnie z decyzjami podejmowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

§2

1. Nauczyciele uczący w klasach IV – VIII zobowiązani są do kontynuowania nauczania w formie pracy zdalnej.

2. Zajęcia lekcyjne odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.

3. Nauczyciele prowadzą lekcje zdalne w budynku szkoły, a w uzasadnionych przypadkach poza siedzibą szkoły, w miejscu zamieszkania.

§ 3

1. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie lekcji wideo.

2. Czas trwania lekcji wynosi 45 minut, z czego czas lekcji wideo powinien wahać się między 20 a 40 minut, pozostały czas przeznaczony jest na pracę własną ucznia z wykorzystaniem materiałów wskazanych lub udostępnionych przez nauczyciela.  

3. Należy uwzględnić higienę pracy przy monitorze, zarówno w przypadku ucznia, jak i nauczyciela.

§ 4

1. Podstawowym kanałem wykorzystywanym do prowadzenia nauki zdalnej jest aplikacja ZOOM.

2. Podstawowym kanałem komunikacji z uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny, a w przypadku jego awarii także komunikatory internetowe – np. Messenger.

3. Kontakty z nauczycielami odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły – od 7:25 do 16:30.

§ 5

1. Obowiązkiem ucznia jest punktualne zgłaszanie się na lekcje zdalne.

2. Uczniowie są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w formie zdalnej. Jeśli wymaga tego tok prowadzenia lekcji, powinni mieć włączoną kamerę i mikrofon.

3. Praca i odpowiedzi ustne podczas lekcji online, a także odsyłanie prac domowych stanowią podstawę wystawienia oceny, a także klasyfikowania i promowania uczniów.

4. Potwierdzeniem uczestnictwa ucznia w zajęciach lekcyjnych jest wpis w dzienniku elektronicznym „nz” oznaczający „naukę zdalną”. Wpis ten jest równoznaczny obecności.

5. Nieobecność ucznia na lekcji zdalnej może zostać usprawiedliwiona przez opiekuna zgodnie z zasadami zapisanymi w Statucie PSP im. Jana Pawła II w Chwałowicach.

6. Usprawiedliwienie nieobecności powinno odbywać się za pomocą dziennika elektronicznego.

§ 6

1. W przypadku problemów technicznych utrudniających uczestnictwo dziecka w nauce zdalnej, opiekun ucznia może skorzystać z wypożyczenia sprzętu komputerowego pozostającego na wyposażeniu szkoły. Ilość komputerów jest ograniczona.

2. W przypadku niemożności zapewnienia warunków do nauki zdalnej w domu, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, uczeń może uczestniczyć w lekcjach zdalnych, przebywając w budynku szkoły i wykorzystując dostępny tam sprzęt komputerowy.

§ 7

1. Rodzice mają obowiązek być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły, zapoznawać się na bieżąco z zamieszczonymi informacjami.

2. Rodzice zgłaszają wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły uwagi dotyczące organizacji i realizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie zdalnej.

3. Rodzice w miarę możliwości wspierają (ale nie wyręczają) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.