W okresie od 26.10.2020 do 08.11.2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach klasy od IV do VIII zostają objęte nauczaniem zdalnym.

W dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.

 Odział Przedszkolny (zerówka) i klasy od I do III pracują w trybie stacjonarnym.

 Praca zdalna w klasach od IV do VIII odbywać się będzie zgodnie  z obowiązującym planem lekcji, z wykorzystaniem aplikacji Zoom. Link do lekcji online będzie zamieszczany w dzienniku elektronicznym w module zadania domowe. 

W przypadku konieczności przesłania treści pomiędzy nauczycielem a uczniem lub nauczycielem a rodzicem wykorzystywane będą wiadomości na dzienniku elektronicznym, SMS i komunikatory (Messenger).  

Kontakty z nauczycielami odbywają się w godzinach pracy zgodnie z planem lekcji. Podstawą korespondencji jest dziennik elektroniczny. 

Potwierdzeniem uczestnictwa uczniów w zajęciach na odległość jest podejmowana przez niego aktywność, a w szczególności:

a)    obecność na zajęciach on-line,  

b) wykonanie i przesłanie zaleconych przez nauczycieli zadań i poleceń w ramach danego przedmiotu.

W sytuacjach losowych nieobecność ucznia może być usprawiedliwiona przez wychowawcę klasy zgodnie ze statutem PSP w Chwałowicach. 

 Rodziców uczniów klas IV – VIII, którzy mają trudności w zapewnieniu warunków do nauki zdalnej dla swoich dzieci np. brak komputera, słabe łącze internetowe, proszę o pilny kontakt telefoniczny ze szkołą w godzinach od 7:30 do 16:30.

Dyrektor szkoły

Wioletta Maślach