• Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
  • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik nie powinien przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
  • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy. Wstrzymane zostaje również przyjmowanie kolejnych grup uczniów, oraz powiadomiona Powiatowa Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
  • Na tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły i w sekretariacie szkoły są umieszczone numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.
  • Uczniowie w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do szkoły. Rodzic powinien o tym fakcie powiadomić dyrektora szkoły oraz skontaktować się telefonicznie ze Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112.
  • W przypadku wystąpienia u ucznia podejrzenia zakażenia koronawirusem podczas przebywania na zajęciach w szkole, zostaje on odizolowany od innych osób w przygotowanym do tego pomieszczeniu. O zaistniałej sytuacji zostają powiadomieni rodzice oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
  • Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem, będzie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z procedurami, zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Dalsze postępowanie będzie uzależnione od zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
  • W szkole zostanie sporządzona lista osób przebywających w tym samym czasie w częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zostaje przekazana odpowiednim instytucjom.

 Wioletta Maślach

dyrektor szkoły