• W drodze do i ze szkoły uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny.
 • Każda osoba wchodząca do szkoły jest zobowiązana do dezynfekcji rąk przy użyciu płynu umieszczonego przy wejściu. Wszyscy wchodzący muszą mieć zakryte usta i nos.
 • Pracownik dyżurujący przy wejściu, mierzy temperaturę wchodzącego ucznia, jej odczyt zapisuje na liście wejść.
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Uczeń nie umawia się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 
 • Jeżeli uczeń nie możesz przyjść na konsultację, zgłasza ten fakt odpowiednio wcześniej nauczycielowi.
 • Podczas korzystania z szatni szkolnej uczniowie muszą zachować dystans w odniesieniu do innych uczniów wynoszący co najmniej 1,5 m.
 • W grupie może przebywać do 12 uczniów (4 m2 na 1 osobę). Do grupy są przyporządkowani ci sami nauczyciele.
 • Każda grupa uczniów na konsultacji przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 • Z sali, w której przebywa grupa, usunięte są  przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 • W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosi min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się podręcznikami i przyborami szkolnymi między sobą.
 • Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie konsultacji.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Uczniowie są zobowiązani do bezwzględnego stosowania zasad higieny tj.: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczeń zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Uczeń powinien unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • W czasie zajęć zabronione jest korzystanie z telefonów.
 • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 • Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Po każdych zajęciach miejsce pracy ucznia oraz używany przez niego sprzęt muszą zostać umyte i zdezynfekowane.
 • Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do używania środków ochrony osobistej, tj. maseczki, rękawiczki jednorazowe lub obowiązkowej dezynfekcji rąk.
 • W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem pracownika szkoły lub ucznia należy wdrożyć postępowanie określone w Procedurze postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.

Wioletta Maślach

dyrektor szkoły