• Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności. Przy wejściu do szkoły ucznia odbierze pracownik szkoły.
 • Każda osoba wchodząca do szkoły jest zobowiązana do dezynfekcji rąk przy użyciu płynu umieszczonego przy wejściu. Wszyscy wchodzący muszą mieć zakryte usta i nos.
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 • Podczas korzystania z szatni szkolnej uczniowie muszą zachować dystans w odniesieniu do innych uczniów wynoszący co najmniej 1,5 m.
 • W grupie może przebywać do 10 uczniów (4 m2 na 1 osobę). Do grupy są przyporządkowani ci sami nauczyciele.
 • Każda grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 • Z sali, w której przebywa grupa, usunięte są  przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 • W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosi min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte lub zdezynfekowane.
 • Dopuszcza się możliwość korzystania z boiska szkolnego. Mogą na nim przebywać jednocześnie dwie grupy uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego.
 • Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 • Nie będą organizowane żadne wyjść poza teren szkoły.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Uczniowie są zobowiązani do zachowania podstawowych zasad higieny, częstego mycia rąk oraz ich dezynfekcji.
 • W czasie zajęć zabronione jest korzystanie z telefonów.
 • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 • Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Po każdych zajęciach miejsce pracy ucznia oraz używany przez niego sprzęt muszą zostać umyte i zdezynfekowane.
 • Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do używania środków ochrony osobistej, tj. maseczki, rękawiczki jednorazowe lub obowiązkowej dezynfekcji rąk.
 • W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem pracownika szkoły lub ucznia należy wdrożyć postępowanie określone w Procedurze postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.
 • W przypadku zagrożenia zdrowia lub braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyko, praca z uczniem będzie kontynuowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Wioletta Maślach

dyrektor szkoły