Print
Category: Aktualności
Hits: 440

Z wielką satysfakcją informujemy, że wniosek złożony przez naszą szkołę przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w kwocie 4.000 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.  Aby przystąpić do programu, organ prowadzący szkołę musiał wnieść wkład własny w wysokości minimum 1.000 zł.  Oznacza to, że razem z otrzymaną dotacją mamy do wydania w 2019 roku 5.000 zł na zakup nowych książek do szkolnej biblioteki.

 W ramach pozyskanej dotacji:

W ramach udziału w programie musimy spełnić kilka warunków: zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek; podjąć współpracę z biblioteką publiczną w zakresie konsultowania planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo; zorganizować co najmniej 1 wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów; uwzględnić tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami; zrealizować co najmniej jednego projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej; dostosować organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczenia książek również na okres ferii zimowych i letnich.

Chcemy, by wszyscy zainteresowani: uczniowie, rodzice i nauczyciele włączyli się w konsultacje dotyczące zakupu nowych książek. Zachęcamy więc do zgłaszania propozycji tytułów ciekawych i wartościowych książek, które powinny uzupełnić nasz skromny księgozbiór. W  tym celu prosimy o wypełnienie internetowego formularza lub osobisty kontakt z nauczycielem bibliotekarzem lub polonistkami. 

Rzeczony formularz znajduje się pod adresem: Zaproponuj książkę!

 

Warto w tym miejscu nadmienić, że w ramach dotacji nie możemy kupić:

Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytelników. Ostateczna propozycja zakupu zostanie opublikowana na stronie internetowej. Zgodnie z warunkami programu lista zostanie również przedstawiona do zaopiniowania przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.