Organizacja zajęć w szkole

 

Ogólne zasady:

Dystans

-       minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.

Dezynfekcja

-       przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Higiena

-       częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka

-       w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.

Wietrzenie

-       przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

§ 1

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
 2. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych szkoły lub gdy nie ma możliwości zachowania dystansu na terenie szkoły (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
 4. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły zobowiązane są do stosowania środków ochronny (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci do Punktu Przedszkolnego mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki - rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

6. Rodzice i opiekunowie uczniów klas starszych, którzy przyprowadzają i odbierają swoje dzieci nie przebywają na terenie szkoły, jedynie czekają przed wejściem do szkoły, pamiętając o zachowaniu dystansu społecznego wobec oczekujących i osób wychodzących ze szkoły.

7. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni   wspólnej  szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

8.Otwarte są dwa wejścia do szkoły: 

 a) wejście główne od strony Gminnego Centrum Kultury – dla uczniów klas I – III oraz dzieci z Punktu Przedszkolnego, 

b) wejście boczne – dla uczniów klas IV – VIII oraz dzieci z Oddziału Przedszkolnego.

9.Uczniowie klas rozpoczynających naukę o godzinie 7:25  mogą  przebywać  na terenie szkoły najwcześniej od godz. 7:15, natomiast uczniowie rozpoczynający zajęcia o godzinie  8:20 nie powinni przebywać na terenie szkoły przed godziną 8:00 – z wyjątkiem uczniów korzystających z opieki świetlicowej i dojeżdżających.

10. Uczniowie nie zmieniają sal lekcyjnych w czasie dnia nauki z wyjątkiem lekcji informatyki oraz wychowania fizycznego. 

§ 2

Każdy wychowawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych numerów telefonów do rodziców swoich uczniów. Kopia wykazu tych telefonów przechowywana jest w sekretariacie szkoły. Zalecany jest kontakt z rodzicami z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

§ 3

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

§ 4

 1. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów(klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. Klasa II i III ze względu na zajęcia łączone traktowane są jako jedna grupa uczniów.
 2. Indywidualny harmonogram uwzględniający godziny przychodzenia do szkoły:

      Nowe wejście:

 • Od godziny 7:30 do 7:50 oraz od 8:30 do 9:30 – Punkt Przedszkolny Jasia i Małgosi
 • Od godziny 8:00 do 8:10 – klasa I,
 • Od godziny 8:10 do 8:20 - klasa II i III
 • Od godziny 9:05 do 9:15 – klasa I gr. 2 (w poniedziałek), klasa II gr. 2 (we wtorek)

               Stare wejście:

 • Od godziny 7:15 do 7:25 – klasa VII i VIII
 • Od godziny 7:50 do 8:00 – Oddział Przedszkolny (zerówka)
 • Od godziny 8:00 do 8:10 – klasa V, VI
 • Od godziny 8:10 do 8:20 – klasa IV
 • Od godziny 9:05 do 9:15 – klasa IV gr. 2 (we wtorek), klasa V gr. 2 (w piątek),
 • Od godziny 8:10 do 8:20 – klasa 7 gr. 2 (w czwartek), klasa 8 gr. 2 (w środę)

Uczniowie wchodząc do szkoły muszą pamiętać o zachowaniu dystansu od innych uczniów oraz o zasłonięciu ust i nosa maseczką w przestrzeni wspólnej szkoły.

 1. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:
 • zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m,
 • przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
 • w miarę możliwość, ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
 • w miarę potrzeby, zapewnienie nauczycielowi maseczki, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk - przez pracodawcę.

§ 5

 1. Każdego przebywającego w szkole (uczniów, nauczycieli, pracowników) bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. Nauczyciele powinni co najmniej raz dziennie przypominać uczniom o konieczności zachowania higieny.  
 3. Uczniowie nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa w czasie przebywania w sali lekcyjnej. Zaleca się używanie osłony podczas korzystania z części wspólnych szkoły oraz w czasie, kiedy nie jest możliwe zachowanie właściwego dystansu społecznego. Szkoła nie zapewnia uczniom środków do zakrywania ust i nosa. 
 4. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub korzystać z przyborów jednorazowych.
 5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w podpisanym pudełku. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 6. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 7. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.

 § 6

 1. Personel sprzątający zobowiązany jest do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów ławek i biurek. 
 2. Codzienne prace porządkowe i dezynfekujące pracowników obsługi szkoły są monitorowane na specjalnym wykazie. 
 3. Sale lekcyjne są dezynfekowane każdego dnia po zakończeniu zajęć lekcyjnych, a w przypadku sal używanych przez uczniów różnych klas, po każdej klasie.  
 4. W każdej sali lekcyjnej znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.
 5. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 6. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga muszą zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.
 7. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy będą regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga będzie myta detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy - po każdym jego użyciu przez daną klasę.
 8. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy.

§ 7

 1. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 2. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 3. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

§ 8

 1. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 3. Zajęcia pozalekcyjne będą się odbywać się po zakończeniu zajęć obowiązkowych szkoły. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciw epidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć - mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.

§ 9

 1. Nauczyciele klas 0 – III organizują przerwy swoim uczniom poza planem przerw ustalonym dla uczniów klas IV – VIII w interwałach dostosowanych do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. 
 2. Każdy uczeń ma przypisane stałe miejsce w sali lekcyjnej i nie zmienia go w ciągu dnia nauki, chyba że wymaga tego organizacja pracy na lekcji.
 3. Przerwy międzylekcyjne przy sprzyjającej pogodzie mogą być organizowane na podwórku szkolnym zgodnie z opracowanym harmonogramem. 
 4. Uczniów, którzy korzystają ze stołówki, obowiązuje grafik przerw obiadowych i przestrzeganie regulaminu korzystania ze stołówki.

§ 10

 1. Książki oddawane przez uczniów do biblioteki są składowane w wydzielonym miejscu, odseparowane od reszty książek i poddawane dwudniowej kwarantannie. W tym czasie nie mogą zostać wypożyczone kolejnym uczniom. 
 2. Organizacja sposobu korzystania z biblioteki uwzględnia wymagany dystans przestrzenny, czyli minimum 1,5 m. odległości między użytkownikami. W celu zachowania wymaganego dystansu społecznego ogranicza się liczbę użytkowników korzystających jednocześnie z biblioteki.
 3. Uczniowie nie mają bezpośredniego dostępu do księgozbioru. Wszystkie książki udostępnia bibliotekarz.
 4. Szczegółowe warunki korzystania z biblioteki określa odrębny regulamin.

§ 11

 1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki (chirurgicznej).

§ 12

 1. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz jest ograniczone do niezbędnego minimum (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Osoby te zobowiązane są do stosowania środków ochronnych (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), zachowania dystansu od innych osób min. 1,5 m oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły.
 2. Nauczyciel stara się przekazywać rodzicom informacje za pomocą narzędzi do komunikacji ustalonych w szkole. Jeżeli zajdzie pilna potrzeba bezpośredniego kontaktu nauczyciela z rodzicem lub inną osobą, należy wcześniej umówić się telefonicznie. 
 3. Osoby trzecie, które w wyjątkowych sytuacjach będą przebywały w budynku szkoły, obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Osoby te muszą być bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 
 4. Rodzic, który musi załatwić sprawę bezpośrednio w sekretariacie szkoły, zobowiązany jest zgłosić taką potrzebę najpierw telefonicznie, podając powód wizyty w szkole.
 5. W przedsionku głównego wejścia do szkoły znajduje się skrzynka kontaktowa, w której można zostawiać korespondencję ze szkołą, bez konieczności osobistego kontaktu z pracownikiem sekretariatu lub nauczycielami. 

§ 13

 W szkole obowiązuje dokumentacja szkolna:  

1) Statut,  

2) Regulamin dyżurów nauczycielskich,  

3) Regulamin świetlicy,  

4) Regulamin biblioteki, 

5) Regulamin korzystania ze stołówki, 

6) Regulamin  korzystania z pracowni komputerowej, 

7) Regulaminie korzystania z szatni. 

 

§ 14

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły są zobowiązane dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, muszą mieć zakryte usta i nos maseczką oraz nie mogą przekraczać obowiązujących stref przebywania. Dozowniki z płynem do dezynfekcji są regularnie napełniane.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z mydłem.
 4. Codzienne prace porządkowe są monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych– poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 5. Codzienne należy wietrzyć sale i korytarze, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.
 6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 8. Na terenie szkoły znajdują się pojemniki do wrzucania zużytych masek i rękawic jednorazowych,
 9. w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zawieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji - instrukcje dezynfekcji. 
 10. Sale lekcyjne należy wietrzyć, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.
 11. Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, zobowiązany jest do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów należących do szkoły, jak również ich wietrzenia.

§ 15

Gastronomia

 1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo obowiązują zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Odległość stanowisk pracy wynosi min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – pracownicy stosują środki ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. W przypadku konieczności kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły należy stosować maseczkę.
 2. Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, albo dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 3. Spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach klasowych i z zachowaniem dystansu. Po każdej klasie jest przeprowadzane czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł.
 4. Oddział Przedszkolny i Punkt Przedszkolny spożywają posiłki w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 5. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C i wyparzane.
 6. Dania są wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę stołówki.
 7. Stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny, naczynia stołowe są utrzymane w wysokiej higienie mycia i dezynfekcji.

 § 16

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
 2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych).
 3. W szkole znajduje się izolatka wyposażona m.in. w środki ochrony i płyn dezynfekujący), gdzie będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.
 4. Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności).W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 6. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
 7. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 8. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

* ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.