• Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik nie powinien przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy. Wstrzymane zostaje również przyjmowanie kolejnych grup uczniów, oraz powiadomiona Powiatowa Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
 • Na tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły i w sekretariacie szkoły są umieszczone numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.
 • Uczniowie w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do szkoły. Rodzic powinien o tym fakcie powiadomić dyrektora szkoły oraz skontaktować się telefonicznie ze Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 • W przypadku wystąpienia u ucznia podejrzenia zakażenia koronawirusem podczas przebywania na zajęciach w szkole, zostaje on odizolowany od innych osób w przygotowanym do tego pomieszczeniu. O zaistniałej sytuacji zostają powiadomieni rodzice oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
 • Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem, będzie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z procedurami, zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Dalsze postępowanie będzie uzależnione od zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
 • W szkole zostanie sporządzona lista osób przebywających w tym samym czasie w częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zostaje przekazana odpowiednim instytucjom.

 Wioletta Maślach

dyrektor szkoły

 • W drodze do i ze szkoły uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny.
 • Każda osoba wchodząca do szkoły jest zobowiązana do dezynfekcji rąk przy użyciu płynu umieszczonego przy wejściu. Wszyscy wchodzący muszą mieć zakryte usta i nos.
 • Pracownik dyżurujący przy wejściu, mierzy temperaturę wchodzącego ucznia, jej odczyt zapisuje na liście wejść.
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Uczeń nie umawia się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 
 • Jeżeli uczeń nie możesz przyjść na konsultację, zgłasza ten fakt odpowiednio wcześniej nauczycielowi.
 • Podczas korzystania z szatni szkolnej uczniowie muszą zachować dystans w odniesieniu do innych uczniów wynoszący co najmniej 1,5 m.
 • W grupie może przebywać do 12 uczniów (4 m2 na 1 osobę). Do grupy są przyporządkowani ci sami nauczyciele.
 • Każda grupa uczniów na konsultacji przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 • Z sali, w której przebywa grupa, usunięte są  przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 • W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosi min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się podręcznikami i przyborami szkolnymi między sobą.
 • Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie konsultacji.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Uczniowie są zobowiązani do bezwzględnego stosowania zasad higieny tj.: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczeń zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Uczeń powinien unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • W czasie zajęć zabronione jest korzystanie z telefonów.
 • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 • Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Po każdych zajęciach miejsce pracy ucznia oraz używany przez niego sprzęt muszą zostać umyte i zdezynfekowane.
 • Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do używania środków ochrony osobistej, tj. maseczki, rękawiczki jednorazowe lub obowiązkowej dezynfekcji rąk.
 • W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem pracownika szkoły lub ucznia należy wdrożyć postępowanie określone w Procedurze postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.

Wioletta Maślach

dyrektor szkoły

 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności. Przy wejściu do szkoły ucznia odbierze pracownik szkoły.
 • Każda osoba wchodząca do szkoły jest zobowiązana do dezynfekcji rąk przy użyciu płynu umieszczonego przy wejściu. Wszyscy wchodzący muszą mieć zakryte usta i nos.
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 • Podczas korzystania z szatni szkolnej uczniowie muszą zachować dystans w odniesieniu do innych uczniów wynoszący co najmniej 1,5 m.
 • W grupie może przebywać do 10 uczniów (4 m2 na 1 osobę). Do grupy są przyporządkowani ci sami nauczyciele.
 • Każda grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 • Z sali, w której przebywa grupa, usunięte są  przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 • W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosi min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte lub zdezynfekowane.
 • Dopuszcza się możliwość korzystania z boiska szkolnego. Mogą na nim przebywać jednocześnie dwie grupy uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego.
 • Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 • Nie będą organizowane żadne wyjść poza teren szkoły.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Uczniowie są zobowiązani do zachowania podstawowych zasad higieny, częstego mycia rąk oraz ich dezynfekcji.
 • W czasie zajęć zabronione jest korzystanie z telefonów.
 • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 • Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Po każdych zajęciach miejsce pracy ucznia oraz używany przez niego sprzęt muszą zostać umyte i zdezynfekowane.
 • Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do używania środków ochrony osobistej, tj. maseczki, rękawiczki jednorazowe lub obowiązkowej dezynfekcji rąk.
 • W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem pracownika szkoły lub ucznia należy wdrożyć postępowanie określone w Procedurze postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.
 • W przypadku zagrożenia zdrowia lub braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyko, praca z uczniem będzie kontynuowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Wioletta Maślach

dyrektor szkoły

Od 18 maja br.

 • możliwość przywrócenia, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych


Od 25 maja br.

 • możliwość przywrócenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III

W okresie od 25 maja do 7 czerwca nadal będzie obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkół, jak i dla uczniów pozostających w domach. Nadal będą prowadzone zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 • możliwość korzystania z konsultacji przez uczniów klasy VIII ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego na terenie szkoły.

Od 1 czerwca br.

 • możliwość korzystania z konsultacji przez wszystkich uczniów ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Uczniowie klasy VIII realizowali projekt w programieTrzymaj formę! 

Oto jak promują zdrowy styl życia.

Zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna.

REKRUTACJA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach informuje, że w dniach od 04.09.2019 do 06.09.2019 r. będzie prowadzona rekrutacja do świetlicy szkolnej na rok 2019/2020.

Dzieci przyjmowane są na podstawie karty zgłoszeń (do odbioru w sekretariacie) składanych przez rodziców.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do 6 września 2019r

 

Informacja

Oddział Przedszkolny w Chwałowicach będzie otwarty w następujących dniach:

 

11.04.2019r. - 19.04.2019r.

23.04.2019r. - 30.04.2019r.