15 maja, w Bibliotece publicznej w Antoniowie, odbył się konkurs recytatorski poświęcony twórczości Wisławy Szymborskiej i Aleksandra Fredry. Wzięli w nim udział uczniowie szkół z terenu naszej gminy. 

Naszą szkołę reprezentowała dwójka uczniów z klasy szóstej: Dominika Dyl i Hubert Wojewoda. Zaprezentowali oni wiersze naszej noblistki: "Jacyś ludzie" i "Okropny sen poety".

Wysoki poziom recytacji wierszy sprawił, że komisja dopiero po długich obradach wyłoniła zwycięzców. Dominika Dyl zajęła trzecie miejsce, a Hubert Wojewoda otrzymał wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy.

 

Zapraszam wszystkich, którzy są chętni do niesienia bezinteresownej pomocy, a przy tym potrafią: współpracować z innymi, wykazać się empatią, być kreatywnym, być odpowiedzialnym, zarażać innych optymizmem… to nadajesz się na WOLONTARIUSZA!!!

Wolontariat to doskonała okazja do zrobienia czegoś dobrego dla innych oraz rozwoju osobistego.

Do wolontariatu zapisać się mogą dzieci z klas 4-8.

Na zainteresowanych czekam do 15.11.2022 r.

Serdecznie Zapraszam!

Opiekun SKW

Organizacja zajęć w szkole

 

Ogólne zasady:

Dystans

-       minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.

Dezynfekcja

-       przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Higiena

-       częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka

-       w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.

Wietrzenie

-       przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

§ 1

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
 2. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych szkoły lub gdy nie ma możliwości zachowania dystansu na terenie szkoły (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
 4. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły zobowiązane są do stosowania środków ochronny (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci do Punktu Przedszkolnego mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki - rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

6. Rodzice i opiekunowie uczniów klas starszych, którzy przyprowadzają i odbierają swoje dzieci nie przebywają na terenie szkoły, jedynie czekają przed wejściem do szkoły, pamiętając o zachowaniu dystansu społecznego wobec oczekujących i osób wychodzących ze szkoły.

7. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni   wspólnej  szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

8.Otwarte są dwa wejścia do szkoły: 

 a) wejście główne od strony Gminnego Centrum Kultury – dla uczniów klas I – III oraz dzieci z Punktu Przedszkolnego, 

b) wejście boczne – dla uczniów klas IV – VIII oraz dzieci z Oddziału Przedszkolnego.

9.Uczniowie klas rozpoczynających naukę o godzinie 7:25  mogą  przebywać  na terenie szkoły najwcześniej od godz. 7:15, natomiast uczniowie rozpoczynający zajęcia o godzinie  8:20 nie powinni przebywać na terenie szkoły przed godziną 8:00 – z wyjątkiem uczniów korzystających z opieki świetlicowej i dojeżdżających.

10. Uczniowie nie zmieniają sal lekcyjnych w czasie dnia nauki z wyjątkiem lekcji informatyki oraz wychowania fizycznego. 

§ 2

Każdy wychowawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych numerów telefonów do rodziców swoich uczniów. Kopia wykazu tych telefonów przechowywana jest w sekretariacie szkoły. Zalecany jest kontakt z rodzicami z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

§ 3

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

§ 4

 1. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów(klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. Klasa II i III ze względu na zajęcia łączone traktowane są jako jedna grupa uczniów.
 2. Indywidualny harmonogram uwzględniający godziny przychodzenia do szkoły:

      Nowe wejście:

 • Od godziny 7:30 do 7:50 oraz od 8:30 do 9:30 – Punkt Przedszkolny Jasia i Małgosi
 • Od godziny 8:00 do 8:10 – klasa I,
 • Od godziny 8:10 do 8:20 - klasa II i III
 • Od godziny 9:05 do 9:15 – klasa I gr. 2 (w poniedziałek), klasa II gr. 2 (we wtorek)

               Stare wejście:

 • Od godziny 7:15 do 7:25 – klasa VII i VIII
 • Od godziny 7:50 do 8:00 – Oddział Przedszkolny (zerówka)
 • Od godziny 8:00 do 8:10 – klasa V, VI
 • Od godziny 8:10 do 8:20 – klasa IV
 • Od godziny 9:05 do 9:15 – klasa IV gr. 2 (we wtorek), klasa V gr. 2 (w piątek),
 • Od godziny 8:10 do 8:20 – klasa 7 gr. 2 (w czwartek), klasa 8 gr. 2 (w środę)

Uczniowie wchodząc do szkoły muszą pamiętać o zachowaniu dystansu od innych uczniów oraz o zasłonięciu ust i nosa maseczką w przestrzeni wspólnej szkoły.

 1. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:
 • zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m,
 • przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
 • w miarę możliwość, ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
 • w miarę potrzeby, zapewnienie nauczycielowi maseczki, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk - przez pracodawcę.

§ 5

 1. Każdego przebywającego w szkole (uczniów, nauczycieli, pracowników) bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. Nauczyciele powinni co najmniej raz dziennie przypominać uczniom o konieczności zachowania higieny.  
 3. Uczniowie nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa w czasie przebywania w sali lekcyjnej. Zaleca się używanie osłony podczas korzystania z części wspólnych szkoły oraz w czasie, kiedy nie jest możliwe zachowanie właściwego dystansu społecznego. Szkoła nie zapewnia uczniom środków do zakrywania ust i nosa. 
 4. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub korzystać z przyborów jednorazowych.
 5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w podpisanym pudełku. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 6. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 7. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.

 § 6

 1. Personel sprzątający zobowiązany jest do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów ławek i biurek. 
 2. Codzienne prace porządkowe i dezynfekujące pracowników obsługi szkoły są monitorowane na specjalnym wykazie. 
 3. Sale lekcyjne są dezynfekowane każdego dnia po zakończeniu zajęć lekcyjnych, a w przypadku sal używanych przez uczniów różnych klas, po każdej klasie.  
 4. W każdej sali lekcyjnej znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.
 5. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 6. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga muszą zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.
 7. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy będą regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga będzie myta detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy - po każdym jego użyciu przez daną klasę.
 8. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy.

§ 7

 1. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 2. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 3. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

§ 8

 1. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 3. Zajęcia pozalekcyjne będą się odbywać się po zakończeniu zajęć obowiązkowych szkoły. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciw epidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć - mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.

§ 9

 1. Nauczyciele klas 0 – III organizują przerwy swoim uczniom poza planem przerw ustalonym dla uczniów klas IV – VIII w interwałach dostosowanych do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. 
 2. Każdy uczeń ma przypisane stałe miejsce w sali lekcyjnej i nie zmienia go w ciągu dnia nauki, chyba że wymaga tego organizacja pracy na lekcji.
 3. Przerwy międzylekcyjne przy sprzyjającej pogodzie mogą być organizowane na podwórku szkolnym zgodnie z opracowanym harmonogramem. 
 4. Uczniów, którzy korzystają ze stołówki, obowiązuje grafik przerw obiadowych i przestrzeganie regulaminu korzystania ze stołówki.

§ 10

 1. Książki oddawane przez uczniów do biblioteki są składowane w wydzielonym miejscu, odseparowane od reszty książek i poddawane dwudniowej kwarantannie. W tym czasie nie mogą zostać wypożyczone kolejnym uczniom. 
 2. Organizacja sposobu korzystania z biblioteki uwzględnia wymagany dystans przestrzenny, czyli minimum 1,5 m. odległości między użytkownikami. W celu zachowania wymaganego dystansu społecznego ogranicza się liczbę użytkowników korzystających jednocześnie z biblioteki.
 3. Uczniowie nie mają bezpośredniego dostępu do księgozbioru. Wszystkie książki udostępnia bibliotekarz.
 4. Szczegółowe warunki korzystania z biblioteki określa odrębny regulamin.

§ 11

 1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki (chirurgicznej).

§ 12

 1. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz jest ograniczone do niezbędnego minimum (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Osoby te zobowiązane są do stosowania środków ochronnych (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), zachowania dystansu od innych osób min. 1,5 m oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły.
 2. Nauczyciel stara się przekazywać rodzicom informacje za pomocą narzędzi do komunikacji ustalonych w szkole. Jeżeli zajdzie pilna potrzeba bezpośredniego kontaktu nauczyciela z rodzicem lub inną osobą, należy wcześniej umówić się telefonicznie. 
 3. Osoby trzecie, które w wyjątkowych sytuacjach będą przebywały w budynku szkoły, obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Osoby te muszą być bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 
 4. Rodzic, który musi załatwić sprawę bezpośrednio w sekretariacie szkoły, zobowiązany jest zgłosić taką potrzebę najpierw telefonicznie, podając powód wizyty w szkole.
 5. W przedsionku głównego wejścia do szkoły znajduje się skrzynka kontaktowa, w której można zostawiać korespondencję ze szkołą, bez konieczności osobistego kontaktu z pracownikiem sekretariatu lub nauczycielami. 

§ 13

 W szkole obowiązuje dokumentacja szkolna:  

1) Statut,  

2) Regulamin dyżurów nauczycielskich,  

3) Regulamin świetlicy,  

4) Regulamin biblioteki, 

5) Regulamin korzystania ze stołówki, 

6) Regulamin  korzystania z pracowni komputerowej, 

7) Regulaminie korzystania z szatni. 

 

§ 14

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły są zobowiązane dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, muszą mieć zakryte usta i nos maseczką oraz nie mogą przekraczać obowiązujących stref przebywania. Dozowniki z płynem do dezynfekcji są regularnie napełniane.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z mydłem.
 4. Codzienne prace porządkowe są monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych– poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 5. Codzienne należy wietrzyć sale i korytarze, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.
 6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 8. Na terenie szkoły znajdują się pojemniki do wrzucania zużytych masek i rękawic jednorazowych,
 9. w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zawieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji - instrukcje dezynfekcji. 
 10. Sale lekcyjne należy wietrzyć, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.
 11. Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, zobowiązany jest do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów należących do szkoły, jak również ich wietrzenia.

§ 15

Gastronomia

 1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo obowiązują zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Odległość stanowisk pracy wynosi min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – pracownicy stosują środki ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. W przypadku konieczności kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły należy stosować maseczkę.
 2. Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, albo dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 3. Spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach klasowych i z zachowaniem dystansu. Po każdej klasie jest przeprowadzane czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł.
 4. Oddział Przedszkolny i Punkt Przedszkolny spożywają posiłki w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 5. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C i wyparzane.
 6. Dania są wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę stołówki.
 7. Stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny, naczynia stołowe są utrzymane w wysokiej higienie mycia i dezynfekcji.

 § 16

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
 2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych).
 3. W szkole znajduje się izolatka wyposażona m.in. w środki ochrony i płyn dezynfekujący), gdzie będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.
 4. Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności).W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 6. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
 7. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 8. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

* ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.
 • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik nie powinien przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy. Wstrzymane zostaje również przyjmowanie kolejnych grup uczniów, oraz powiadomiona Powiatowa Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
 • Na tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły i w sekretariacie szkoły są umieszczone numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.
 • Uczniowie w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do szkoły. Rodzic powinien o tym fakcie powiadomić dyrektora szkoły oraz skontaktować się telefonicznie ze Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 • W przypadku wystąpienia u ucznia podejrzenia zakażenia koronawirusem podczas przebywania na zajęciach w szkole, zostaje on odizolowany od innych osób w przygotowanym do tego pomieszczeniu. O zaistniałej sytuacji zostają powiadomieni rodzice oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
 • Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem, będzie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z procedurami, zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Dalsze postępowanie będzie uzależnione od zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
 • W szkole zostanie sporządzona lista osób przebywających w tym samym czasie w częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zostaje przekazana odpowiednim instytucjom.

 Wioletta Maślach

dyrektor szkoły

 • W drodze do i ze szkoły uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny.
 • Każda osoba wchodząca do szkoły jest zobowiązana do dezynfekcji rąk przy użyciu płynu umieszczonego przy wejściu. Wszyscy wchodzący muszą mieć zakryte usta i nos.
 • Pracownik dyżurujący przy wejściu, mierzy temperaturę wchodzącego ucznia, jej odczyt zapisuje na liście wejść.
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Uczeń nie umawia się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 
 • Jeżeli uczeń nie możesz przyjść na konsultację, zgłasza ten fakt odpowiednio wcześniej nauczycielowi.
 • Podczas korzystania z szatni szkolnej uczniowie muszą zachować dystans w odniesieniu do innych uczniów wynoszący co najmniej 1,5 m.
 • W grupie może przebywać do 12 uczniów (4 m2 na 1 osobę). Do grupy są przyporządkowani ci sami nauczyciele.
 • Każda grupa uczniów na konsultacji przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 • Z sali, w której przebywa grupa, usunięte są  przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 • W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosi min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się podręcznikami i przyborami szkolnymi między sobą.
 • Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie konsultacji.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Uczniowie są zobowiązani do bezwzględnego stosowania zasad higieny tj.: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczeń zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Uczeń powinien unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • W czasie zajęć zabronione jest korzystanie z telefonów.
 • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 • Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Po każdych zajęciach miejsce pracy ucznia oraz używany przez niego sprzęt muszą zostać umyte i zdezynfekowane.
 • Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do używania środków ochrony osobistej, tj. maseczki, rękawiczki jednorazowe lub obowiązkowej dezynfekcji rąk.
 • W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem pracownika szkoły lub ucznia należy wdrożyć postępowanie określone w Procedurze postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.

Wioletta Maślach

dyrektor szkoły

 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności. Przy wejściu do szkoły ucznia odbierze pracownik szkoły.
 • Każda osoba wchodząca do szkoły jest zobowiązana do dezynfekcji rąk przy użyciu płynu umieszczonego przy wejściu. Wszyscy wchodzący muszą mieć zakryte usta i nos.
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 • Podczas korzystania z szatni szkolnej uczniowie muszą zachować dystans w odniesieniu do innych uczniów wynoszący co najmniej 1,5 m.
 • W grupie może przebywać do 10 uczniów (4 m2 na 1 osobę). Do grupy są przyporządkowani ci sami nauczyciele.
 • Każda grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 • Z sali, w której przebywa grupa, usunięte są  przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 • W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosi min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte lub zdezynfekowane.
 • Dopuszcza się możliwość korzystania z boiska szkolnego. Mogą na nim przebywać jednocześnie dwie grupy uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego.
 • Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 • Nie będą organizowane żadne wyjść poza teren szkoły.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Uczniowie są zobowiązani do zachowania podstawowych zasad higieny, częstego mycia rąk oraz ich dezynfekcji.
 • W czasie zajęć zabronione jest korzystanie z telefonów.
 • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 • Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Po każdych zajęciach miejsce pracy ucznia oraz używany przez niego sprzęt muszą zostać umyte i zdezynfekowane.
 • Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do używania środków ochrony osobistej, tj. maseczki, rękawiczki jednorazowe lub obowiązkowej dezynfekcji rąk.
 • W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem pracownika szkoły lub ucznia należy wdrożyć postępowanie określone w Procedurze postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.
 • W przypadku zagrożenia zdrowia lub braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyko, praca z uczniem będzie kontynuowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Wioletta Maślach

dyrektor szkoły

Od 18 maja br.

 • możliwość przywrócenia, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych


Od 25 maja br.

 • możliwość przywrócenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III

W okresie od 25 maja do 7 czerwca nadal będzie obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkół, jak i dla uczniów pozostających w domach. Nadal będą prowadzone zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 • możliwość korzystania z konsultacji przez uczniów klasy VIII ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego na terenie szkoły.

Od 1 czerwca br.

 • możliwość korzystania z konsultacji przez wszystkich uczniów ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Uczniowie klasy VIII realizowali projekt w programieTrzymaj formę! 

Oto jak promują zdrowy styl życia.

Zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna.